På nyåret i 2017 begynner arbeidet med å utbedre tunnelene. Forberedende arbeider i kryssområdene langs E39 og fv. 800 begynner nå.

Bakgrunn for prosjektet

I løpet av de siste årene har fokus på brannsikkerhet i tunnel endret seg kraftig, dels med bakgrunn i tunnelbranner som har vært i Europa og Norge.

Alle tunneler over 500 meter på riksvegnettet reguleres av Tunnelsikkerhetsforskriften, og de må oppfylle de nye kravene innen 1. april 2019. De skal utstyres slik at konsekvensene av kritiske hendelser som kollisjoner og bilbrann blir minst mulig.

Dagens tunneler oppfyller de krav som gjaldt da de ble bygd, men de må utbedres og eldre teknisk utstyr må fornyes for å møte nye krav. Hvilke tiltak som skal gjøres avhenger av trafikkmengde, lengde og tilstand for den enkelte tunnel.

Hva skal gjøres i og ved tunnelene?

På landsbasis skal 200 riksvegtunneler over 500 meter oppgraderes for å fylle kravene til EUs tunnelsikkerhetsforskrift.

- For tunnelene på E39 mellom Klett og Orkanger innebærer dette at viftekapasiteten økes slik at vi oppnår større brannventilasjon. Det betyr at ved en eventuell brann kan ventilasjonsretningen styres slik at redningsmannskapene raskest mulig kan komme til unnsetning på brannstedet, sier Odd Arild Lindseth, prosjektleder i Statens vegvesen.

- Umiddelbar stengning av tunnelene er en vesentlig faktor for å redusere skadeomfanget og drive effektiv redning når uønskede hendelser skjer i tunnelene. For å oppnå dette installerer vi automatiske bommer og dobbeltsidig rødt blinkende lys ved alle tunnelmunninger og forbindelsesveger. Disse styres ved at nødtelefoner og kameraer i tunnelene er koplet direkte opp mot Vegtrafikksentralen. Dette er innretninger som er avgjørende for Vegtrafikksentralens muligheter til å kunne lokalisere og beskrive hendelser i tunnelene slik at førsteinformasjonen til redningsmannskapene blir mest mulig presis, forklarer Lindseth.

Forberedelser til tunnelarbeidene

- Før vi går i gang med selve tunnelarbeidene, skal vi etablere nye variable skilt og automatiske bommer med tosidig rødt blinkende lys ved kryssområdene langs E39 og fv. 800 (gamle E39 langs fjorden). For trafikantene vil bedre informasjon om omkjøring medføre økt trafikksikkerhet. For de som skal utføre arbeid i og utenfor tunnelene vil de samme installasjonene medføre at også deres sikkerhet blir ivaretatt, sier Lindseth.

De forberedende arbeidene starter i november og vil pågå ut februar 2017. Dette arbeidet vil bare i korte perioder få merkbare konsekvenser for trafikantene, eksempelvis ved stengning av tilliggende kjørefelt, mens montering av skilttavler utføres.

Trafikkavvikling i anleggsfasen

Utbedringa av sjølve tunnelene begynner i februar 2017 og vil vare ut året i 2018.

- I anleggsfasen vil vi ha behov for å stenge tunnelene. Arbeidet vil i all hovedsak foregå på kveld og natt sju dager i uka. I perioder med omfattende monteringsarbeider vil det være behov for helgestengning. Dette vil gi en framdriftsgevinst med tanke på at hver opp- og nedrigging vil kreve to–tre timer per skift, sier Lindseth.

Alle tunnelene vil bare unntaksvis bli stengt samtidig. Arbeidet blir delt opp i tre faser:

  • Fase 1: Brekktunnelen mellom Klett og Buvika
  • Fase 2: Viggjatunnelen og Storsandtunnelen mellom Børsa og Orkanger
  • Fase 3: Mannsfjelltunnelen, Svalnestunnelen og Nausttunnelen mellom Børsa og Buvika.

Stengninger blir gjennomført slik:

  • Alle dager fra kl. 20 til kl. 06 neste dag
  • Enkelte helger fra fredag kl. 20 til mandag morgen kl. 06.

- Vi vil være aktive med informasjon via Vegtrafikksentralen og media, slik at publikum får forutsigbar reisetid gjennom planlegging av ekstra tid når det er omkjøring. Vi vil komme tilbake med flere detaljer om hvordan trafikkinformasjonen ved stengninger skal skje, sier Lindseth.

Omkjøring langs fv. 800

Fylkesveg 800 gjennom Skaun kommune blir omkjøringsrute.

- Naboer til fv. 800 vil få ulemper med endret trafikk. Omkjøring blir lagt til tider av døgnet med liten trafikk. Det blir heller ikke stengt på store utfartshelger eller ved større arrangement, sier Lindseth.

- Vi har hatt dialog med kommuner, nødetater, busselskaper, lastebilnæring, næringsforening og organisasjoner for å finne gode løsninger på stengingsregime og omkjøringsmuligheter, sier Lindseth.

Det skal være en trafikksikkerhetsgjennomgang sammen med kommunene langs omkjøringsruta med tanke på om det kan gjøres enkle tiltak for å bedre sikkerheten for gående og syklende.

- Et tiltak vi vurderer er å sette opp ekstra belysning på utvalgte gangfelt i Buvika, Børsa og Viggja, sier Lindseth.