Statens vegvesen skal utbedre Innfjord- og Måndalstunnelen fra april 2016 til desember 2017 for å oppfylle kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften og EL-sikkerhetsforskrifter.

Dette skal gjøres i tunnelene
Det skal gjøres omfattende arbeider i tunnelene. Alt av elektrotekniske installasjoner og sikkerhetsutstyr skal skiftes ut. I tillegg skal deler av tunnelene fornyes i form av blant annet nye snunisjer, ny vann- og frostsikring og gjennomgående betongrekkverk.

Det vil bli utført en god del sprengningsarbeider og sprøyting av betong som krever at trafikken stenges i lengre perioder av gangen. Sprøytebetong har flere timers herdetid og kjørebanen må rengjøres godt før trafikken kan settes på igjen. Stenging i noen perioder og kolonnekjøring i andre perioder er derfor helt nødvendig både i forhold til sikkerhet og rasjonell drift. For denne typen arbeid kreves det minimum 5 timer sammenhengende stenging. Det er forutsatt at arbeidene utføres på kvelds- og nattetid mellom kl.18-06.

Måndalstunnelen blir ikke stengt
Arbeidet i Måndalstunnelen vil bli utført i sommerhalvåret, og muligens om vinteren når vær- og føreforhold tilsier det. Trafikken planlegges avviklet med kontinuerlig ledebilkjøring fra kl. 18-06 i en kjøreretning av gangen på den gamle vegen på utsiden av tunnelen. Det kan i spesielle tilfeller bli kolonnekjøring gjennom tunnelen, da tilpasset trafikkavviklingen i Innfjordtunnelen.

Trafikkavvikling i Innfjordtunnelen
Basert på dialogmøtet og informasjonsmøtet foreslår Statens vegvesen følgende trafikkavvikling ved gjennomføring av tunnelutbedringen i Innfjordtunnelen, med antatt oppstart i april 2016 og ferdigstillelse i desember 2017:

Stengt tunnel fra kl.1800, med kolonnekjøring faste tidspunkter:
- Fra Innfjorden kl.19.00, 20.00, 21.30, 23.00 og kl.04.15.
- Fra Veblungsnes kl.19.15, 20.15, 21.45, 23.15 og kl. 04.00.
Åpen tunnel fra kl.0600

Det vil i tillegg bli vurdert å sette opp ekstra ferjeavganger mellom Åfarnes og Sølsnes på fylkesveg 64, med avgang kl.01.00 fra Åfarnes (korrespondanse med ferje fra Molde til Vestnes kl.02.00) og kl.01.15 fra Sølsnes (korrespondanse med ferje fra Vestnes til Molde kl.23.50) mandag til fredag.

Kolonnetidene er tilpasset kollektivtrafikken ved at «togbussene» kl. 20.05 og 21.30 kan komme rett inn i kolloneavgangene fra Veblungsnes kl. 20.15 og 21.45. Det er prioritert å opprettholde godstrafikken på Raumabanen ved at det er lagt inn en kolonne kl. 04.15, og Vegvesenet vurderer ekstra nattferje Åfarnes-Sølsnes. Gjennomgangstrafikk kan bruke tilgjengelige omkjøringsveger som Strynefjell, Kviven/E39 Festøya-Solavåg og Trollstigen i sommerhalvåret.

- Vi er fullt ut klar over at stenging og kolonnekjøring av E136 vil gi ulemper for både private og næringsvirksomhet, samt at midlertidig omlegging av beredskap for liv og helse må planlegges. Vi har prøvd å kartlegge kritiske tidspunkter på døgnet for trafikken ved at det er arrangert et dialogmøte med relevante aktører 25.september, og et åpent informasjonsmøte 15.oktober, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Det ble i informasjonsmøtet av enkelte foreslått å opprette et ferjesamband mellom Åndalsnes og Innfjorden. Vegvesenet vurderer dette til å være uforholdsmessig kostbart og å ville gi fortsatt store ulemper for trafikken. For å kunne forsvare investeringene i ferjeleier og driftskostnader for ferjene ville det forutsette heldøgnsstenging i en noe kortere byggeperiode enn uten ferjesamband.

- Vi tror at nattestenging og kolonnekjøring på kveld vil være en langt mer brukervennlig løsning enn ferjesamband, som i realiteten betyr «kolonnekjøring» hele døgnet med ferje, sier Brudeseth.

Statens vegvesen har sendt høringsbrev til Rauma og Vestnes kommuner, Møre og Romsdal fylkeskommune, næringsliv og Lastebileierforbundet med frist for tilbakemelding 1.desember.