Tunnelen er oppgradert etter dei nye sikkerhetskrava, og er i dag både tryggare og lysare enn før.

Godøytunnelen før og etter rehabiliteringa.Godøytunnelen før og etter rehabiliteringa.

Utbetringa av Godøytunnelen starta 8. november 2017, og arbeidet har gått etter planen.

Det meste vart ferdig til påske i 2019, og anleggsarbeidet blei ferdigstilt etter to kortare periodar med etterarbeid og ferdigbefaringar i april og mai. Siste natt med kolonnekøyring var natt til søndag 26. mai.

Statens vegvesen har utbetra Godøytunnelen på oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Målsettinga har vore å heve branntryggleiken og redusere risikoen for trafikkulykker.

Dette er gjort i Godøytunnelen:

 • Den undersjøiske tunnelen opna i 1989, og er no fullstendig rehabilitert og oppgradert i samsvar med tunnelsikkerheitsforskrifta.
 • Alt det elektrotekniske utstyret er skifta ut, og det er gjort plass til eit nytt teknisk rom.
 • Det er installert 32 nye nødstasjoner i tunnelen. Alle stasjonane har ein telefon med direktekopling til Vegtrafikksentralen og to brannsløkkingsapparat. Tunnelen blir automatisk stengd når eit av sløkkeapparata blir fjerna.
 • I 70-80 prosent av tunnelen er veggane no sikra mot innsig av vatn og frost, samt brannbeskytta av 8 cm fiberarmert sprutbetong.
 • Det er lagt 3 844 meter med ny asfalt gjennom heile Godøytunnelen, samt støypt ny kantstein.
 • Vegtrafikksentralen følger med på aktiviteten heile døgnet gjennom 40 nye kameraer. 38 av desse er inne i tunnelen, og to er ved tunnelinngangane.
 • Eit radarbasert hendelsessystem varslar Vegtrafikksentralen automatisk ved uventa hendingar. Dette kan til dømes vere eit køyretøy som står stille, røykutvikling eller brann, fotgjengarar i tunnelen eller ein gjenstand i vegbana.
 • For å styre ventilasjonen i tunnelen er det installert fem CO- og NO-målarar, samt ein siktmålar og ein vindmålar.
 • I botn av tunnelen er det ein pumpestasjon med tre pumper. Her er det mellom anna installert ny pumpeledning. Samla kapasitet på anlegget er 1860 liter vatn i minuttet.
 • Det er etablert to nye havarinisjar. Dermed er det i dag tre fullverdige havarinisjar i Godøytunnelen, samt fire parkeringslommer.
 • Ein av nisjane er ein snunisje for store køyretøy. Her kjem eit varselskilt på ved behov med raudblink og teksten «Snu og kjør ut» samt «Turn and exit».
 • Det er installert 3,8 kilometer med ledelist, som vil lyse opp når tunnelen blir stengd.
 • Det er etablert eit nytt lysanlegg, med til saman 509 nye LED-lamper. Kvart fjerde armatur vil lyse i minst ein time etter eit eventuelt straumbrot.
 • Ventilasjonsanlegget er kraftig oppgradert. 40 nye vifter held tunnelen fri for eksos. Viftene vil også fungere som brannventilasjon ved ein eventuell brann.
 • Godøytunnelen er utstyrt med DAB-dekning, mobildekning og nødnettsdekning. PS! La DAB-radioen stå på når du køyrer gjennom tunnelen. Vegtrafikksentralen kan bryte inn i radionettet med viktige meldingar om det skulle skje noko.
 • Vegtrafikksentralen kan formidle viktige beskjedar til trafikantane via nye infoskjermar ved begge tunnelinngangane.
 • Ved inngangane er det og fjernstyrte bommar og raude, blinkande lys. Køyr aldri inn i ein tunnel som er stengd!