På landsbasis skal 200 riksvegtunneler oppgraderes for å fylle kravene i EU's tunnelsikkerhetsforskrift, og midt har ansvar for utbedre 13 av disse. Et omfattende utbedringsarbeid skal være ferdig innen 2019.