Statens vegvesen holder på med oppgraderingen av E6 Forsåtunnelen i Ballangen i Narvik. Arbeidene er ferdig i løpet av våren 2021.

E6 Forsåtunnelen er 700 meter lang, og det er omfattende arbeider som skal gjøre. I realiteten er det å bygge ny tunnel inni den gamle.

Dette skal vi gjøre:

  • Bygge nytt tekniske bygg
  • Bygge ny renseløsning for vann i tunnelen (sedimenteringsbasseng)
  • Forbedre brannsikringen
  • Skifte ut det elektriske anlegget
  • Fjerne gammel betong, forsterke fjellet, tette for vanninnsig og etablere nytt tunneltak og nye vegger
  • Setter opp automatiske bommer på begge sider utenfor tunnelen
  • Det blir nødstasjoner inne i tunnelen og utenfor

Stenginger i E6 Forsåtunnelen  

Det kan forekomme arbeid som fører til kjøring med ledebil. I slik tilfeller må man forvente rundt 15 minutters ventetid. Utrykningskjøretøy kan passere hele døgnet. Myke trafikanter tilbys skyss gjennom arbeidsområdet.