En rekke tunneler i landet er under oppgradering, og nå står den 2069 meter lange Fagernestunnelen for tur. Den oppfyller kravene til sikkerhet som gjaldt da den åpnet i 2002, men skal nå få skiftet ut eldre utstyr og satt inn nytt, slik at den tilfredsstiller dagens krav.

Omkjøring via Fagernesveien

I noen av tunnelene som oppgraderes er det stengt på natta med faste tider for gjennomslipp av trafikken. Slik blir det ikke i Fagernestunnelen.

- Her har vi gamle E6 som omkjøringsveg. Stengt tunnel betyr også at vi kan jobbe trygt og effektivt, sier byggeleder Kjell Arne Bekkevold i Statens vegvesen.

Før tunnelen stenger skal det gjøres noen utbedringer slik at omleggingen fungerer greit for de som på ulike måter blir berørt.

- Her må vi både ta hensyn til myke trafikanter og sørge for at trafikkavviklingen går så godt som mulig. Likevel vil vi be trafikantene om å beregne mer tid når de skal igjennom området. Økt trafikk utenfor tunnelen vil gi mer kø og venting for å komme seg på hovedvegen. Vi kommer heller ikke utenom at naboene dessverre vil få ulemper som følge av aktiviteten vår, sier Bekkevold.

I planleggingen har Statens vegvesen hatt dialog med kommunen, nødetater, næringsaktører og naboer.

- Vi har fått nyttige innspill og mener at vi skal komme fram til gode tiltak for at Fagernesveien skal fungere som omkjøringsveg. Vi vil også følge med og vurdere behovet for justeringer underveis.

Statens vegvesen vil invitere til nytt informasjonsmøte før tunnelen stenger – åpent for alle interesserte.

 

Omfattende arbeider - høyere sikkerhet

Når tunnelen stenger i midten av september regner Statens vegvesen med at den vil være stengt i ett års tid, men kan ikke si noe mer konkret ennå.

- Det er omfattende arbeider som skal gjøres, og en av utfordringene er at vi ikke helt kjenner tilstanden på tunnelen før vi kommer oss til bak veggene og i taket.

Mange av tiltakene skal øke sikkerheten for trafikanter og utrykningsetater ved for eksempel kollisjoner og bilbrann.

Blant dette er mer brannsikring i tak og vegger og økt brannventilasjon, datalinje, og system for styring, regulering og overvåking. Det er mange tekniske installasjoner som skal skiftes og bygges inn. Det ene kjørefeltet skal graves opp fordi det skal inn nye føringsveier og trekkerør, samt ny høyspentforsyning.

På nordsiden av tunnelen står det et teknisk bygg som nå skal utvides. Inne i tunnelen skal det sprenges ut en fjellhall til et nytt teknisk rom.

- Dette er arbeider som krever mye tid, men som ikke nødvendigvis er synlig for trafikantene når de passerer. Annen sikkerhetsutrustning vil vises godt, som dobling av antallet ledelys/rømningslys og nødstasjoner med telefon og brannslukkerapparat.

Det skal også settes opp nye kameraer ved stengepunktene nord og sør for tunnelen. Inne i tunnelen blir det et system for hendelsesbasert kameovervåkning. Dersom det oppstår en unormal hendelse som kan true trafikksikkerheten, vil vegtrafikksentralen fange dette opp på sine skjermer, slik at trafikkoperatørene kan analysere situasjonen og vurdere tiltak.

Bommene som slippes ned dersom tunnelen må stenges, samt varsellysene for dette, blir skiftet ut. Det samme gjelder gamle skilt – både utenfor og inne i tunnelen.

- Oppgradering er ingen ombygging, men en rekke tiltak for at tunnelen skal bli tryggere å ferdes gjennom. Hvis alt går etter planen, skal arbeidene være avsluttet neste høst, sier byggeleder Kjell Arne Bekkevold i Statens vegvesen. 

Scanmatic Elektro AS er hovedentreprenør og bruker Implenia som underentreprenør på anleggsteknikk.