For tiden pågår det testing av det nye sikkerhetsutstyret i Kvænflågtunnelen og Saksenviktunnelen. Det har gitt anledning til å lempe på stengetidene som har vært.     

- Testing innebærer også feilretting og justeringer, og når det er folk i arbeid i tunnelen er vi nødt til å begrense trafikken. Foreløpig er det ikke planlagt nye netter med helt stengte tunneler. Det som gjelder nå er ledebilkjøring mellom klokka 18 og 06, men vi lar trafikken passere fritt når vi har mulighet til det, sier byggeleder Stian Pedersen Rystad i Statens vegvesen.

I testperioden er det ikke mulig å forutsi hvor mye kolonnekjøring og hvor mye fri ferdsel det vil være fra natt til natt. 

- Vårt råd til trafikantene er derfor at de forbereder seg på ledebilkjøring.

På trafikkmeldingene står det nå at ledebilordningen varer til 1. oktober, men Rystad understreker at datoen ikke er absolutt.

- Dette kommer an på hva vi finner underveis. I tillegg gjenstår det en mindre jobb i Kvænflågtunnelen, der vi skal montere et videoovervåkingssystem. Følg med på trafikkmeldingene på www.175.no framover, for det kan komme endringer før vi er helt i mål, sier Rystad, som sammen med entreprenøren gjør opp status ved månedsskiftet.

Oppgraderer til et høyere sikkerhetsnivå

Saksenviktunnelen er lengst sør av de to tunnelene. Den er 1148 meter og sto ferdig i 1992. Tunnelen har fått ny belysning som blir automatisk regulert ut fra hvor mye lys det er på utsiden, nye nødtelefoner for hver 250. meter, ny ventilasjon, nye tekniske bygg, rømningslys, og bom som kan slippes ned dersom tunnelen må stenges.

Kvænflågtunnelen er 1790 meter og sto ferdig i 1968. Den har fått samme omfattende oppgradering som Saksenviktunnelen. I tillegg har det fått avløpssystem for håndtering av brannfarlig væske, samt system for videoovervåking fra vegtrafikksentralen. Dersom det oppstår en unormal hendelse som kan true trafikksikkerheten, vil vegtrafikksentralen fange dette opp på sine skjermer, slik at trafikkoperatørene kan analysere situasjonen og vurdere tiltak.

Det er om lag 14 km mellom de to tunnelene.

Mellom disse ligger den 180 meter lange Setsåhøgdatunnelen, som også har fått viss oppgradering; nytt lys, ny vann- og frostsikring og et teknisk bygg på nordsida av tunnelen.

Sikrere tunneler i hele landet

Statens vegvesen skal utbedre om lag 200 riksvegtunneler med lengde over 500 meter. Tunnelene har ulike standarder fordi de er bygget på forskjellige tidspunkt. De oppfyller kravene til sikkerhet som gjaldt da de var nye, men skal nå få skiftet ut eldre utstyr og satt inn nytt, slik at de tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Hva som skal gjøres i hver av dem avhenger av tilstand, lengde, byggetidspunkt og trafikkmengde. 

Noen tiltak er synlig for trafikantene, mens andre er slike som ikke nødvendigvis sees, men som skal øke sikkerheten for trafikanter og utrykningsetater ved for eksempel kollisjoner og bilbrann.