Den sårt tiltrengte oppgraderingen av tunnelene i Oslo vil gi hovedstaden tryggere tunneler. Få omkjøringstraseer for tunnelene i Oslo gjør at Vegvesenet prioriterer buss og nødetater.

Oppgraderingen av Brynstunnelen starter lørdag 20. februar kl. 22.00. Fra mandag 22. februar vil trafikken forbi anleggsområdet måtte gå i ett løp av gangen. Dette skaper betydelige begrensninger, og Vegvesenet vil prioritere kollektivtrafikken fremfor elbiler. 

- Det er velkjent at tettheten av elbiler flere steder i hovedstadsområdet har skapt utfordringer for bussene, forklarer prosjektleder Hilde Ulvik. – Vi prioriterer derfor kollektivtrafikk og nødetater på sentrale, berørte strekninger i forbindelse med tunnelrehabiliteringsprosjektet.

Vedtaket er fattet slik at elbiler i perioden 21. februar kl. 06.00 til 1. juni 2017 ikke får tilgang til kollektivfeltene på disse strekningene, i begge retninger:

  • E6 / Ring 3 mellom Sandstuveien og Ulvensplitten
  • E18 Mosseveien på strekningen Mastemyr – Sydhavna
  • Rv 162 Kong Håkon 5s gate
  • E18 Dronning Eufemias gate
  • E18 Langkaigata

Årsaken til at vedtaket også gjelder Mosseveien og gatene i Bjørvika, er at Mosseveien blir avlastningstrasé ved kødannelse på E6 sørfra. Dette medfører økt trafikk også inn i gatesystemet i Bjørvika, der Ruter allerede opplever framkommelighetsproblemer.

Vegvesenet foretar løpende vurderinger av tiltaket, og vil vurdere hvordan trafikksituasjonen utvikler seg.

Tunneloppgraderingen vil pågå fram til 2020, men belastningen for trafikantene vil bli tyngst i 2016 og 2017. I denne perioden vil tunnelarbeidet medføre en kapasitetsreduksjon på vel 50% langs Ring 3.

 

Trafikkinformasjon

For oppdatert trafikkinformasjon: Ring 175, eller se www.vegvesen.no/trafikkmeldinger

Se også www.vegvesen.no/vegprosjekter/tunneleroslo for mer informasjon om tunnelprosjektet.