Sikkerheten i tunnelen skal bedres, spesielt i forhold til brannsikkerhet og trafikkulykker og å møte kravene om at riksvegtunneler skal oppfylle kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften innen fastsatt frist i 2019. På landsbasis skal 200 tunneler utbedres i løpet av kommende fem-års periode. I Statens vegvesen Region sør er det totalt 32 tunneler som planlegges utbedret.

I Kirkeheitunnelen på E39 i Mandal skal vi gjøre flere tiltak:

  • Det blir satt opp fjernstyrte bommer utenfor tunnelen for stans av trafikk. Disse kombineres med røde blinklys-signaler og kameraovervåkning av innkjøringssoner tunnel. I tillegg etableres variabel skilting til bruk ved ev. trafikkomlegginger som følge av stengt tunnel i nærliggende kryss. Trafikkstyring fra Vegtrafikksentralen.
  • Høydehindre i dagsone foran begge tunnelender.
  • Ledelys / evakueringslys på tunnelvegg gjennom hele tunnelen. Dette kombineres med skilting av korteste rømningsveg.
  • Nye nødskap (telefon og brannslokningsapparater) monteres i tunnelen og ved de nye tekniske byggene.

Det skal også utføres elektroarbeid som ny og bedre strømforsyning, ny og bedre belysning og reservebelysning. I tillegg skal alt av elektriske kabler i tunnelen byttes ut. Fjellet i tunneln skal også sikres.

Synlige arbeider

I løpet av september og oktober kommer trafikantene til å se de forberedende arbeidene. Det skal lages en steinfylling på Skarvøy langs nordsiden av dagens E39. Som følge av grunn-forholdene på stedet (setningsutvikling) er det nødvendig at denne legges ut rundt seks måneder før det bygges tekniske bygg.

Selve arbeidet med tunnelen skal gjøres våren og høsten 2016. Arbeidene gjennomføres i to faser.
I den første fasen forutsettes så mye som mulig av arbeidene i dagsonen utført. Det innebærer bygging av tekniske bygg, grøftearbeider, oppsetting av skilt, mm.
I neste fase som antas startet opp i august 2016, utføres tunnelutbedringsarbeidene inne i selve tunnelen.

Trafikken

Trafikkavviklingen langs E39 forventes å være som normal med behov for et fåtall veg-stengninger frem til august 2016. Når arbeidene inne i selve tunnelen deretter startes opp blir det behov for stengninger av E39 på stedet når det utføres fysiske arbeider i tunnelen. Begrunnelsen for dette er først og fremst hensynet til personsikkerhet for arbeidere som utfører arbeidene. En del av arbeidene er også av en slik art at de ikke kan utføres med trafikk i tunnelrommet.

I periodene tunnelen blir steng er det omkjøring via fv. 458 og fv. 205 (gamle E18) gjennom Mandal sentrum. Stenging av E39 på dagtid må begrenses mest mulig. Det betyr lengre stenginger om natten med tilhørende behov for trafikkavvikling via omkjøringsrute. Likevel har vi i dette prosjektet funnet det riktig at tunnelutbedringene gjennomføres slik med en kombinasjon av mer kortvarige nattestenginger og en periode med helstengt tunnel (dag/natt). Varighet og tidspunkter er enda ikke klarlagt, men vil bli endelig avklart gjennom prosjekteringen av arbeidene som utføres nå i høst. Tunnelutbedringen forventes sluttført senhøst 2016.