I februar 2018 startet Statens vegvesen rehabiliteringsarbeider i tre tunneler på riksveg 23 i Hurum og Røyken kommune. Tunnelene det gjaldt var Elgskauås-, Stampeleinås- og Merraskottunnelen. På landsbasis er det 200 riksvegtunneler som omfattes av det nasjonale utbedringsprogrammet. I Region sør er det totalt 32 tunneler som skal utbedres. Arbeidene med de tre tunnelene på riksveg 23 var ferdige i høsten 2018.

Arbeidene ble utført i tre faser:

 • Fase 0: Arbeider i dagsonen. Alle tunneler åpne. Ingen omkjøringsveger ble benyttet.
 • Fase 1: Dagarbeider samt arbeider i alle tre tunneler. Tunnelene ble kvelds- og nattestengt fra kl. 19:00 til kl. 06:00 i tidsperioden april–juli 2018. Adkomst til Follestad industriområde om kvelden og natten ble via rundkjøringen på Sætre. Det ble ingen arbeider i fellesferien 2018.
 • Fase 2: Dagarbeider samt arbeider i Elgskauåstunnelen fra og med august til oktober/november 2018.

Tunnelen er i denne perioden ble stengt fra kl. 19:00 til kl. 06:00. Adkomst til Follestad industriområde om kveld og natt ble via rundkjøring på Sætre.

Rehabiliteringsarbeidene ble i all hovedsak gjennomført med kvelds- og nattestenginger. Dermed ble det mindre belastning for lokalmiljøet langs omkjørings- vegene.

Gjennomgangstrafikk for tyngre kjøretøy ble ledet via Ring 3 i Oslo med nødvendig skilting i Follo og Drammen. Lokaltrafikk med tyngre kjøretøy til bedrifter i Røyken og Hurum var unntatt fra dette.

Noen av tiltakene som ble utført i Merraskottunnelen

 • Bygging av to nye tekniske bygg
 • Anlegge havaril- og servicelommer utenfor tunnelen
 • Skifte ut belysning, kabler og kabelstiger
 • Skifte ut sikkerhetsbelysning
 • Installere ledelys for hver 25. m
 • Installere videoovervåkning
 • Installere nye nødstasjoner inne i tunnel med en avstand på ca. 125m
 • Montering av kamera ved fjernstyrte bommer
 • Etablere dobbelt rødt blinksignal på hver side av tunnel og bom.
 • Opprettholder DAB-dekning i tunnel
 • Nytt rekkverk inn og ut av tunnelportalene.

Noen av tiltakene som ble utført i Elgskauåstunnelen

 • Bygge om to tekniske rom i tunnelen.
 • Anlegge havarilommer/servicelommer utenfor tunnelen
 • Skifte ut av belysning, kabler og kabelstiger
 • Skifte ut sikkerhetsbelysning
 • Installere ledelys for hver 25. m
 • Montere nye nødstasjoner inne i tunnel med en avstand på 125m.
 • Installere videoovervåkning i tunnel og portalområdene.
 • Nye vifter
 • Montering av kamera ved fjernstyrte bommer
 • Etablere dobbelt rødt blinksignal og bom på hver side av tunnel og bom.
 • Opprettholder DAB-dekning i tunnel
 • Nytt rekkverk inn og ut av portalene

Tiltak som ble utført i Stampleinåstunnelen

 • Utskifting av belysning, kabler og kabelstiger