Regjeringen har satt av 8 milliarder kroner til oppgradering av alle vegtunneler i landet som er lenger enn 500 meter.

I sør er det i alt 31 tunneler over 500 meter som skal rehabiliteres. Alle tunnelene er på TEN-T-vegnettet eller på riksvegnettet. Fire av tunnelene er på OPS-prosjekt E39 Lyngdal–Flekkefjord.

Tunnelene er av varierende lengde, alder og trafikkmengde. Varierende er også hva som skal utføres av arbeid inne i tunnelene og innebærer alt fra utskifting av elektroteknisk utstyr, ny vann og frostsikring, brannbeskyttelse og utskifting av vegoverbygning.