Prosjektet skal legge til rette for lavutslippsferger på riksvegfergesambandene E6 Bognes–Skarberget og rv. 827 Drag–Kjøpsvik. Det skal også gjøres tiltak for bedret universell utforming av fergeleiene. For enkelte av fergeleiene vurderes tiltak for bedring av seilingsled.