Kontrakten er ein samlekontrakt av mindre vegtiltak for 2018, med dei vanlegaste arbeida som skal gjennomførast i løpet av året.

Mindre vegtiltak 2018:

  • Fv. 75 Fitjar, Øvrabygda. Siktutbetring av kryss mot Koløyvegen
  • Fv. 541 Bømlo, Rubbestadneset. Kollektivtiltak, ny kantstopp/busslomme.
  • Fv. 68 Stord, Tysevegen. Kollektivtiltak, oppgradering av hovudstopp ved Stord sjukehus.
  • Fv. 68 Stord, ved Leirvik kyrkjegard. Kollektivtiltak, oppgradering av eksisterende busslommer på begge sider av vegen.
  • Fv. 68 Stord, Tysevegen. Etablering av nytt fotgjengarfelt med intensivbelysning.
  • Fv. 544 Stord, Leirvik sentrum (Sæ). Etablering av intensivbelysning på eksisterande fotgjengarfelt, samt utbetring av tilførsels gang- og sykkelveg.
  • Fv. 6 Sveio, Sveiogata. Etablering av gang- og sykkelveg og av opphøgd gangfelt.
  • Fv 49 Våge–Tysnes : 2 opphøyde gangfelt med intensivbelysning og skilting.

Dette er tiltak som per februar 2018 er avgjort at skal byggast. Det vil komme fleire tiltak når finansiering og planer er på plass.