I Hedmark har vedlikehold fått et kraftig og nødvendig oppsving i løpet av de siste årene. Dette arbeidet vil fortsette, og Statens vegvesen vil i løpet av de neste årene gjennomføre mange tiltak på riks- og fylkeveger i Hedmark knyttet til vedlikehold, utbedring, trafikksikkerhetstiltak og mindre kollektivprosjekter. Tiltak som vil gjennomføres er forsterking av veg, asfaltering, grøfting, skifte stikkrenner, bygge støttemurer, bygge gang- og sykkelveger, bygge rundkjøringer, sette opp veglys og utbedre kryss. Tiltakene vil gi bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet. 

Tiltakene gjennomføres både på fylkesveger og riksveger i fylket. De tiltakene som gjennomføres på fylkesveg, gjør Statens vegvesen på vegne av Hedmark fylkeskommune. Det er da Hedmark fylkeskommune som betaler for gjennomføringen av tiltakene. De tiltakene som gjøres på riksveger, finansieres av statlige midler.

Tiltakene gjennomføres av et eget prosjekt med en prosjektleder og tre byggeledere som har ansvaret for hvert sitt geografiske område. I menyen til venstre kan du lese mer om tiltak som er planlagt gjennomført i tre geografiske regioner i fylket.