Utbedringsarbeidene som skal gjøres på fylkesveg 60 mellom Bjørgedalen og Libergstajet er masseutskifting, grøfting og asfaltarbeider. Mellom Bjørgedalen og Slemsrud vil utbedringen kun gjø­res på enkelte strekninger. Disse strekningene er markert blått på kartet under. Hele strekningen mellom Slemsrud og Libergstajet vil utbedres.Utbedringen er viktig for å bedre trafikksik­kerheten og fremkommeligheten.

Redusert fremkommelighet

Masseutskiftingen og grøftingen på strekningen vil gjen­nomføres i år, mens asfalteringen vil gjøres sommeren 2018 for at den skal få god kvalitet. Det vil være redusert fremkommelighet på strekningen mellom Bjørgedalen og Libergstajet frem til asfalteringen er gjennomført.

På strekningen mellom Bjørgedalen og Vik vil trafikante­ne kunne passere mens det pågår arbeider, men fremkommeligheten vil være noe redusert. - Mellom Vik og Libergstajet vil vi måtte stenge vegen for å kunne gjennomføre utbedringsarbeidene. Arbeidene på denne strekningen vil derfor deles i etappene Vik-Fart og Fart-Libergstajet. Dette gjør at det til enhver tid vil være mulig å kjøre til Fartbana, sier byggeleder Ronny Finvik i Statens vegvesen.

Beklager ulempene

Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen beklager ulempene utbedringsarbeidene medfører, men arbeide­ne er en god investering i en mer trafikksikker og frem­kommelig veg.

Hvor utbedringer på fylkesveg 60 skal gjøres, kan du se på kartet som kan lastes ned under.