Vesterveien og Myrbakken i Kristiansand skal bygges om og tilpasses det nye trafikkbildet. Disse vegene var tidligere traseer for E39 og fv. 456 som nå er lagt i ny tunnel.

Vegene bygges om til 2-felts lokalveger (ca. 1,1 km) med 6 busslommer. Det etableres ny og bredere sykkelveg med fortau langs strekningen (ca. 1,1 km). Gang-/sykkelvegtraseen legges i kulvert (ca. 35 meter) under Vesterveien ved innkjørsel til Hannevika industriområde.