• Delstrekningen fra Bjørum til Skaret planlegges som en firefelts motorveg. Lengden på delstrekningen er ca. 8,4 km. Dette inkluderer to tunneler på henholdsvis 0,8 og 3,4 km, og tre nye planskilte kryss.
  • Trafikken på E16 er ca 12.000 kjøretøy pr døgn over Sollihøgda.
  • Kostnaden for ny E16 Bjørum - Skaret anslås til ca 4 mrd. kroner.

 

Vi har nå startet byggeplanlegging og skal starte å bygge i 2018/19.

Ny E16 fra Bjørum til Skaret skal stå ferdig i 2023.

Prosjektet ligger inne i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-29 .

Reguleringsplan ligger til høyre på siden.

 

Du kan også finne reguleringsplanen på Bærum og Hole kommunes sider: 

Bærum kommune

Bærum kommunes sider  - arkivsakID 11/20485

Hole kommune

Reguleringsbestemmelser for reguleringsplan E16 Bjørum - Skaret

Planvedtak

Plankart søndre del

Plankart nordre del