• Delstrekningen fra Bjørum til Skaret planlegges som en firefelts motorveg. Lengden på delstrekningen er ca. 8,4 km. Dette inkluderer to tunneler på henholdsvis 0,8 og 3,4 km, og tre nye planskilte kryss.
  • Trafikken på E16 er ca 12.000 kjøretøy pr døgn over Sollihøgda.
  • Kostnaden for ny E16 Bjørum - Skaret anslås til ca 4 mrd. kroner.

Da det ble klart at Bane Nor skulle ha endret trasè for Ringeriksbanen ved Bjørum, åpnet det for at vi kunne bygge en veg med slakere stigning. Dette gir en mer moderne motorvei som er både sikrere og mer fremkommelig hele året, og gir mindre inngrep i naturen. Mens vi omregulerer deler av veien, vil vi utnytte tiden med å klargjøre for bygging med vanntilførsel, avløp, strøm, avskoging, supplerende grunnundersøkelser og eiendomserverv, slik at vi blir klare til å starte opp totalentreprisen. 

Dette gjør at hovedaktivitetene kan komme raskt i gang etter kontraktstildeling, og gjennomføres effektivt og kostnadsbesparende. Hovedarbeidene gjennomføres som en stor totalentreprise for å få den beste utnyttelsen av entreprenørenes samlede kompetanse og arbeidsmetodikk innen prosjektering og bygging.

Målet er å lyse ut totalentreprisen rundt årsskiftet 2019/2020, og å starte opp arbeidet i 2021. Med denne fremdriften forventer vi at prosjektet står ferdig innen utgangen av 2024.

Prosjektet ligger inne i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-29 .

Reguleringsplan ligger til høyre på siden.

 

Du kan også finne reguleringsplanen på Bærum og Hole kommunes sider: 

Bærum kommune

Bærum kommunes sider  - arkivsakID 11/20485

Hole kommune

Reguleringsbestemmelser for reguleringsplan E16 Bjørum - Skaret

Planvedtak

Plankart søndre del

Plankart nordre del