Dagens veg er i dårlig stand og oppfyller ikke gjeldende krav til vegbredde, avkjørsler, kryssløsninger og fartsgrense. I tillegg skaper lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk store miljø- og trafikksikkerhetsproblemer for de som bor i området.

I mai 2018 ble det avgjort at prosjektene Dagslett–Linnes og Linnes–E18 skulle slåes sammen, og at Statens vegvesen skal utrede «alle relevante linjer» mellom Dagslett og E18. Dette løser vi ved å lage en ny kommunedelplan med konsekvensutredning (KU). I praksis betyr det at vi utarbeider en ny kommunedelplan for prosjektet E134 Dagslett–E18, og tar med oss grunnlaget og erfaringene fra prosjektene rv. 23 Linnes–E18 og rv. 23 Dagslett–Linnes.