Strekningen E134 Saggrenda–Elgsjø er en del av nasjonal hovedveg øst–vest. Parsellen er en naturlig videreføring av byggeprosjektet E134 Damåsen–Saggrenda som ferdigstilles med vegåpning sommeren 2020.

Flere steder langs dagens veg er det fartsgrense 60 km/t på grunn av spredt randbebyggelse og mange avkjørsler. Over Kobbervoll bru (i Saggrenda) og Tovstul bru (ved Elgsjø) er det korte strekninger med fartsgrense 40 km/t pga. dårlig standard på bruene. På resten av strekningen er fartsgrensen i dag 70 km/t. Med utgangspunkt i skiltet fartsgrense, er uhindret kjøretid i dag ca. 13-15 min (avhengig av hvor prosjektet avsluttes ved Elgsjø).

Vegen er i dag svingete, smal og har store stigninger som er ekstra utfordrende for tunge kjøretøy. Regulariteten blir også redusert på grunn av saktegående, tunge kjøretøy opp bakkene fra Notodden.

Avslutningen av prosjektet er ikke 100 % avklart, men vil være i området Elgsjø–Leivstein i Notodden.