E134 Saggrenda–Elgsjø er en del av nasjonal hovedveg øst–vest. Parsellen er en naturlig videreføring av byggeprosjektet E134 Damåsen–Saggrenda som åpnet sommeren 2020.

Vegstandarden på eksisterende E134 på strekningen Saggrenda–Elgsjø er dårlig, og er klart medvirkende til at prosjektet har blitt en realitet. Vegen har stor stigning (8-9 %), dårlig kurvatur og få forbikjøringsmuligheter. Dette medfører at det ofte er saktegående kø på deler av strekningen. Dagens veg er også ulykkesbelastet.

Det er nå utarbeidet forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for ny 4-felts motorveg på strekningen. Planmaterialet til E134 Saggrenda–Elgsjø ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 9. april–21. mai 2021.