Strekninga Flatmark–Monge–Marstein utgjer i dag ein av fleire flaskehalsar på stamvegen. Den har for smal vegbreidde (6,5 m) og har til dels svært dårlig horisontalkurvatur.

Hovudmålet for utvikling av stamvegen er å få redusert reisetid og lågere ulykkesrisiko. Særlig viktig er redusert reisetid og god regularitet for langdistansetransportane, enten det gjelder gods- eller persontransport.