For å nå dette, har vi som mål at:

  • Kommunedelplan for prosjektet er vedtatt innen utgangen av 2020.
  • Reguleringsplan, detaljprosjektering, finansieringsvedtak i Stortinget og kontrahering av entreprenør utføres i tiden 2020–2025

 
Disse rammene legger opp til en stram framdrift for både kommunedelplanarbeidet og påfølgende reguleringsplanarbeid, og forutsetter tett oppfølging både fra tiltakshaver, planmyndighet og andre samarbeidsparter.