Konkurransen er lyst ut som en totalentreprise. Totalentreprenøren som tildeles oppdraget skal derfor prosjektere og bygge: 

  • Ca. 1.600 meter med ny E16 i jomfruelig terreng.
  • Ny rundkjøring mellom ny og eksisterende E16 på Eggemoen.
  • Ca. 500 meter veg og gang- og sykkelveg ved ny rundkjøring på Eggemoen.
  • Ca. 600 meter lang bru over Randselva.
  • Sikkerhetstunnel over jernbanen og Kistefossvegen.
  • System for overvann og drenering, elektro og øvrige fag tilknyttet vegstrekningen.

Prekvalifisering og fase med konkurransepreget dialog

Konkurransen om prosjektering og bygging av E16 Eggemoen-Åsbygda er lyst ut på doffin.no hvor interesserte finner informasjon om konkurransen. Anskaffelsen gjennomføres som totalentreprise med konkurransepreget dialog med forutgående prekvalifisering. Anskaffelsen gjennomføres derfor i to faser. I den første fasen gjennomføres en prekvalifisering hvor Statens vegvesen skal velge tre leverandører som inviteres til å levere tilbud på jobben med å prosjektere og bygge ny E16 mellom Eggemoen og Åsbygda. Interesserte som ønsker å delta i prekvalifiseringen må levere forespørsel om å delta i konkurransen innen 5. juni 2018 klokken 12.00.

Leverandørene som går videre fra prekvalifiseringsfasen vil bli invitert til å delta i fase to. I fase to vil det gjennomføres en konkurransepreget dialog hvor leverandørene til slutt leverer inn et endelig tilbud. Denne prosessen vil pågå frem til konkrakt inngås med en leverandør tidlig i 2019. Byggearbeidene vil starte etter at kontrakt er inngått.

Flere kontrakter kommer

Konkurransen på bygging av ny E16 Eggemoen-Åsbygda er en del av prosjektet E16 Eggemoen-Olum. Statens vegvesen planlegger også å lyse ut en konkurranse for prosjektering og bygging av ny E16 mellom Åsbygda og Olum i november 2018. Både Eggemoen-Åsbygda og Åsbygda-Olum ferdigstilles og åpnes for trafikk i 2021.

Etter at ny E16 er åpnet i ny trase mellom Eggemoen og Olum skal det gjennomføres tiltak på fv. 241 og tiltak på avlastet vegnett i Jevnaker. Disse tiltakene vil være ferdigstilt i 2022.

Dra veksel på entreprenørenes kompetanse

De to største kontraktene knyttet til E16 Eggemoen-Olum vil lyses ut som totalentreprise med konkurransepreget dialog. – Etter en samlet vurdering av blant annet prosjektets størrelse og fremdrift, mener vi totalentreprise er den entrepriseformen som er mest egnet for disse to kontraktene. Prosjektet har imidlertid behov for å gjøre noen avklaringer med aktuelle tilbydere for å fastslå hva som er optimale løsninger innenfor vegoverbygning, brukonstruksjoner, geotekniske løsninger og trafikkavvkling. På disse områdene ønsker vi å dra veksler på entreprenørenes kompetanse til utvikling av løsninger som kan behandle prosjektets spesielle utfordringer optimalt, og løsninger som gir redusert vedlikehold. Dette er en foreløpig lite brukt anskaffelsesprosedyre vi er spent på å høste mer erfaringer med, forteller prosjektleder Åge Brudeseth i Statens vegvesen.