Utarbeiding av kommunedelplan for E16 på strekninga E16 Slæn–Tvinno, med vurdering av alternativ på både nord- og sørsida av Oppheimsvatnet.