Alternativer til bilen:

Hvorfor gjør vi dette?

Vegen er full, og vi ønsker å få ned de lokale utslippene. Derfor innføres tiltak for å bedre framkommeligheten for bussene, slik at vi kan få flere reisende over på kollektive transportmidler.

Bussene har i dag betydelige framkommelighetsproblemer, og stanger i samme kø som øvrige kjøretøyer. Med kollektivfelt blir buss mot Bærum, Asker, Hønefoss og Drammen mer attraktivt for pendlerne.

Enklere å velge kollektivt

Målet er en samlet 20-25 prosent reduksjon i biltrafikken og reduksjon i utslippene. Dette er et av mange tiltak som skal bidra til dette. Sammen med NSB og Ruter legger vi til rette for at det skal bli enklest mulig å velge kollektivt. Dessuten har utrykningskjøretøyene svært dårlig framkommelighet langs E18. For disse er kollektivfeltet viktig.

Det er ikke satt en fast dato for hvor lenge prøveprosjektet skal vare, men vi vurderer tiltaket fortløpende. Trafikken i Oslo-området er sammensatt komplisert, og vi tilstreber å være dynamiske i vår tilnærming. Bakgrunnen for tiltaket finnes i revidert avtale til Oslopakke 3. 

2+ for elbil

Elbiler får 2+ i det nye kollektivfeltet, det vil si at elbil med passasjer kan kjøre i kollektivfeltet i rushtiden kl. 14.00 - 18.00. Resten av døgnet har elbiler normal tilgang til kollektivfeltet.