Statens vegvesen er tiltakshaver for planlegging og senere utbygging av nytt hovedvegsystem mellom Lysaker i Bærum  og Drengsrud i Asker kommune.  E 18 i Vestkorridoren ligger inne som prioritert prosjekt i Nasjonal transportplan 2018-2029, og det er satt av midler til å sette i gang prosjektet. Nasjonal transportplan (NTP) ble vedtatt i Stortinget 19. juni 2017.

Det foregår nå planlegging på følgende delstrekninger:

  • Oslo/Bærum: Det arbeides med reguleringsplan for Lysaker kollektivknutepunkt i tett samarbeid med kommunene
  • Bærum: Reguleringsplan for Lysaker - Ramstadsletta  med tverrforbindelse mellom Gjønnes og Fornebu er godkjent av Bærum kommune og  Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 8. september. Det jobbes nå med byggeplan for strekningen. Kommunedelplan for E18 Lysaker- Slependen er godkjent i Asker og Bærum kommuner, og vi jobber med reguleringsplan.
  • Asker:  Kommunedelplan for Slependen – Drengsrud ble godkjent høsten 2016.