Utbygging og finansiering av E18 Lysaker–Ramstadsletta i Akershus: Prop. 38 S (2019–2020) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Lysaker–Ramstadsletta i dag

Lysaker–Ramstadsletta i Bærum kommune er en del av E18 Vestkorridoren (Lysaker–Drengsrud). Med 80 000–90 000 kjøretøy i døgnet er vegen overbelastet med store forsinkelser, spesielt i morgenrushet. Dagens E18 ligger som en barriere gjennom kommunen. Lokalmiljøet er preget av støy og lokal forurensning.

E18 har to ordinære kjørefelt og ett kollektivfelt i retning mot Oslo på hele strekningen Lysaker–Slependen, og i motsatt retning tre ordinære kjørefelt uten kollektivfelt. 

Lysaker–Ramstadsletta slik vi planlegger den

Strekningen er om lag 4,3 km. Ny E18 vil få tre gjennomgående kjørefelt i begge retninger. I prosjektet inngår høystandard busstrasé, sykkelveg, ny diagonal mellom Gjønnes og E18 (Gjønnestunnelen) og ny forbindelse til Fornebu. Gjønnestunnelen har som formål å redusere trafikken på lokalveger, avlaste boligområder og sikre økt framkommelighet for buss. Ny E18 vil gå i tunnel forbi Høvik, og ved Stabekk vil ny E18 gå under lokk. Forbi Høvik vil dagens E18 bli bygd om til lokalveg. 

Prosjektet vil redusere antall personer utsatt for støy og lokal luftforurensning og legge til rette for byutvikling på Fornebu og Lysaker.

Prosjektet inngår i KVU/KS1 for Oslopakke 3 som ble behandlet av regjeringen i 2009. Kommunedelplan med konsekvensutredning for E18 gjennom Bærum (Lysaker–Ramstadsletta–Slependen) ble vedtatt i 2014. Reguleringsplan for strekningen Lysaker–Ramstadsletta ble godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i september 2017.

Det forutsettes bompenger fra en egen bompengeordning, samt et mindre bidrag fra Oslopakke 3. Lokalpolitiske prinsippvedtak om bompengefinansiering av E18 i Bærum og Asker kommuner (strekningen Lysaker–Drengsrud) ble fattet i 2014. 

E18 Vestkorridoren RamstadslettaE18 Vestkorridoren Ramstadsletta. Illustrasjon: Statens vegvesen

E18 Vestkorridoren, mot HøviktunnelE18 Vestkorridoren, mot Høviktunnel. Illustrasjon: Statens vegvesen