Etter vedtatt kommunedelplan i Asker er det foretatt en optimalisering av kryssløsningene på Slependen. Silingsrapporten for Slependen-krysset ble vedtatt i Asker kommunes formannskap den 5. mai 2017. I den anbefalte løsningen er det planlagt et kryss vest for IKEA.

Ramstadsletta–Slependen i dag

Vegen er overbelastet med store forsinkelser, spesielt i morgenrushet. Den ligger som en barriere gjennom kommunen. Det oppleves godt forbi Sandvika, hvor den passerer mot sjøfronten, og hindrer åpning av Sandvika mot sjøen. Lokalmiljøet er sterkt preget av støy og lokal forurensing. E18 har på hele strekningen Lysaker–Slependen to ordinære kjørefelt og ett kollektivfelt i retning mot Oslo, mens det i motsatt retning er tre ordinære kjørefelt uten kollektivfelt.

Ramstadsletta–Slependen slik vi planlegger den 

Ramstadsletta – Slependen er ca. 5 km lang. En stor del av strekningen ligger i tunnel forbi Sandvika. Nytt Slependkryss for tilknytting mellom ny og gammel E18 og lokalvegsystemet, må bygges samtidig med tunnel forbi Sandvika. Vegen vil få tre gjennomgående bilfelt i retning fra Oslo til Slependkrysset, mens det i retning mot Oslo vil være en kombinasjon av to og tre felt. Dagens E18 vil være tilførselsveg mot Sandvika i begge retninger og ny lokalveg forbi Høvik mellom kryssene.

Forbi Sandvika vil dagens motorvegbru rives og det anlegges en ny lokalveg med rundkjøringer og lyskryss. I tillegg kommer bussveg og høystandard sykkelveg på hele strekningen. Ny E16, som er under bygging, vil knyttes til E18 med ramper i retning til/fra Oslo i tunnelen forbi Sandvika for å unngå at E16-trafikken må følge lokalvegen fra Sandvika til Ramstadsletta. Prosjektet vil gi sammenhengende standard sammen med tilstøtende parseller, og en mer robust E18. Det muliggjør tettstedsutvikling i Sandvika.

Det legges opp i Statens vegvesens handlingsprogram til å gjennomføre utbyggingen av E18 på strekningen Ramstadsletta–Slependen i Akershus i perioden 2024–2029. Prosjektet inngår i den helhetlige utbyggingen av Vestkorridoren.