Konsept 2-1BKonsept 2-1B

Vegen bør bli utvikla etter konsept K2.1B med veg i dagen mellom Digernes og Dragsundet og i Solnørdalen, tunnel til Landedalen, veg i tunnel under høgste punktet på Ørskogfjellet og tunnel til Vik. Det langsiktige målet er firefelts veg med 110 km/t. Første steget er å byggje veg med midtdelar og 90 km/t.

Bakgrunn Konsept 3 forbi Svartløkvatnet har best netto nytte per budsjettkrone, men samtidig svært negative konsekvensar for friluftsliv og naturmiljø. Eit fleirtal av dei som har gjeve høyringsfråsegn, mellom anna fylkesmannen, fylkeskommunen og alle kommunane utanom ein, går etter ei totalvurdering inn for K2-alternativ.

Vegvesenet si tilråding
Ut frå ei totalvurdering vil Statens vegvesen tilrå for Samferdseldepartementet å leggje alternativ K2.1B  til grunn for vidare utvikling av E39 mellom Digernes i Skodje kommune og Vik i Vestnes kommune i Møre og Romsdal. Tilrådinga er endra etter høyringsprosessen. Hovedargumenta for den endra tilrådinga er: Konsept K2.1B vil leggje grunnlag for ein vesentleg reduksjon i kostnadar sett opp mot grunnlaget for Nasjonal transportplan 2018-2029. Dette er i tråd med Stortinget sine forventningar for prosjektet.

Statens vegvesen tilrår framleis at vidare planlegging etter plan- og bygningslova for E39 Ålesund-Molde skjer med statleg plan.