Dette prosjektet er et av fem delprosjekter som samlet utgjør E39 Kristiansand-Sandnes. 

Avhengig av framtidig korridorvalg kan vegen berøre Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Lund, Eigersund, Bjerkreim, Gjesdal og Sandnes (indre korridor). Eller Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim,  Hå, Time og Sandnes (ytre korridor).

I planprosessen skal aktuelle veglinjer inkludert tilførselsveger, kryss og tilhørende infrastruktur vurderes. Strekningen vil inngå i porteføljen til det nye vegselskapet som skal regulere, bygge og drifte vegen. Samferdselsdepartementet ha bedt om at Jærlinja (veg over Høg-Jæren), skal utredes med tanke på om den skal innlemmes i prosessen med kommunedelplan.