Stortinget handsama og vedtok Prop. 105 S (2016–2017) Utbygging og finansiering av E39 Rogfast i Rogaland den 23. mai 2017.

I finansieringsplanen for prosjektet la ein til grunn eit kostnadsoverslag på 16 810 mill.kr (2017-kr). Av dette skal trafikantane betale 13 210 mill.kr mens Staten bidreg med 3600 mill.kr..