E39 Romsdalsfjorden er en del av ferjefri kyststamveg fra Kristiansand til Trondheim. Kryssingen av Romsdalsfjorden mellom Vestnes og Molde er første viktige steg i utbyggingen av E39 Ålesund-Molde for å skape et felles bo- og arbeidsmarked og redusere reisetiden mellom byene til en time. To fergesamband blir lagt ned, og 10 000 flere får en maksimal reisetid til by på 45 minutter. Prosjektet gir fastlandsforbindelse til Midsund kommune og legger også grunnlag for fastlandsforbindelse til Gossen der Ormen Lange ligger (Kjerringsundet).

Konseptvalget ble vedtatt av regjeringen våren 2014. Totalkostnad er om lag 14,5 mrd. kr. Reguleringsplanene ble vedtatt i 2016, og prosjektet er da klart for utbygging. For å kunne starte bygging må prosjektet bli prioritert i Nasjonal transportplan 2018-2029 og få bevilgning gjennom statsbudsjettet. Det er beregnet 5-6 års byggetid.

Kryssingen av Romsdalsfjorden innebærer en 16km lang undersjøisk tunnel, og en 2km lang hengebru. Det legges opp til firefelts veg på hele strekningen, som så langt mulig dimensjoneres for 110km/t.

Undersjøisk tunnel mellom Vestnes og Midsund:

  • Tunnelen blir 16 km og vil oppfylle de strenge kravene vi har til sikkerhet i Norge og Europa. Helningen blir på maksimalt 5 prosent.
  • Tunnelen får to løp med en kjøreretning i hvert løp, og fjerner derfor usikkerheten med møtende trafikk. Det blir rømningsveger mellom løpene for hver 250 meter. Lysrom vil bryte opp monotonien i tunnelen og gi en bedre og tryggere kjøreopplevelse.
  • Med kjørefeltsignaler unngår vi mange stengninger. Hvis en bil får motorstopp, ledes trafikken over i det andre kjørefeltet i samme tunnelløp og hastigheten reduseres.

Hengebru mellom Midsund og Molde:

  • Hengebrua blir 2 km lang. Med et hovedspenn mellom tårnene på 1625m får brua verdens tredje lengste hovedspenn og blir Norges klart lengste bru.
  • Kjørebanen er 70m over havet. Det gjør at alle cruiseskip kan seile under brua.
  • Brutårnene blir 250m høye, dobbelt så høye som tårnene på Gjemnessundbrua.
  • Vi legger til rette for at myke trafikanter og saktegående kjøretøy kan ferdes trygt over brua med et adskilt gang- og sykkelfelt.

Betydelig reisetidsreduksjon
Prosjektet vil alene gi følgende reisetidsinnsparing:
Molde-Vestnes: 25-28 minutter
Molde-Midsund: 30-32 minutter
Midsund-Vestnes: 80-82 minutter

Prosjektet gir en døgnåpen kryssing av Romsdalsfjorden uten risiko for forsinkelser som følge av uvær, kø eller gjenstående kjøretøy ved ferjeleie.

Plansituasjon:
Reguleringsplanene i Molde, Vestnes og Midsund kommuner ble vedtatt i 2016. Det pågår fortsatt videre tekniske undersøkelser som kjerneboring og seismikk, og det er gjennomført forprosjekt for bru og tunnel. Det arbeides videre med å optimalisere krysset på Nautneset, og å korte ned lengden på Tautratunnelen.

Før E39 Vik-Julbøen blir tatt i bruk skal det gjennomføres nødvendig trafikksikkerhetstiltak langs fv. 661 mellom Furneskrysset på Vestnes og krysset med E39 på Vik, også sammenhengende gang- og sykkelveg. Det er derfor starter reguleringsplanarbeid på strekningen. Les mer: http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39romsdalsfjorden/fylkesveg-661

Landskapsbilde
På østsiden av Otrøya vil ny veg i den bratte lia nord for den planlagte hengebrua stedvis føre til store terrenginngrep av negativ karakter. I Molde kommune vil kulturlandskapet på Julbøen og Julholmen bli sterkt berørt av nytt veganlegg. I Vestnes kommune er nærføringen til Vidåna av negativ karakter.

Delstrekning Vik-Nautneset vil krysse en bekken Vidåna, som har anadrom fisk. Det er ikke funnet elvemusling i bekken. Kryssing av bekken vil medføre fare for nedslamming av gyteområder i tillegg til økt forurensing i bekken. Bekken må derfor legges om, og det må gjennomføres midlertidige og permanente.
Delstrekning Nautneset – Julbøen vil berøre en kystfuruskog og en rik sumpskog, i tillegg til å gå gjennom et beiteområde og en trekkrute for hjort og rådyr.

For Julbøen og Julholmen vil konsekvensene være store, og ny veg og bru vil her føre til at opplevelseskvalitetene svekkes betraktelig. Nærmiljøkvalitetene for gård og fritidsbolig på Julbøen vil også bli markant redusert med vegen såpass tett på.

Kulturminner:
Prosjektet vil berøre fredede kulturminner fra jernalder/bronsealder på Julneset i Molde kommune. På Julholmen ligger et markant krigsminne, et tysk torpedofort fra andre verdenskrig. Dette blir liggende under hengebrua over Julsundet, men ytre del av torpedobatteriet vil bli bevart.

Risiko- og sårbarhet (ROS):  
Beredskapsseksjonen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal har vurdert risiko og sårbarhet i prosjektet. Vegvesenet har gjort en risiko- og sårbarhetsanalyse som viser at det er mulig å redusere uønskede hendelser og konsekvensene av disse. God planlegging av prosjektet vil bidra til å redusere omfanget av eventuelle ulykker. Det er et eget kapittel om ROS-arbeidet i planomtalen til reguleringsplanen: http://www.vegvesen.no/_attachment/1353413/binary/1108535?fast_title=Planomtale+E39+Vik-Julb%C3%B8en.pdf