Endeforankra flytebruEndeforankra flytebru

I dag må næringstransport og private trafikkantar nytte seg av ferjesamband for å ta seg over fjorden. For dei som ferdast på vegen gir det lang reisetid og ein uføresett reiseveg. Bru over Bjørnafjordenlegg til rette for effektiv godstransport for viktige eksportnæringar og ein større og samanhengande bo- og arbeidsmarknad i Vestlandsregionen.

Ei meir forutsigbar reiseveg og vesentleg redusert reisetid gir store samfunnsgevinstar regionalt og nasjonalt. Statens vegvesen skal lage eit unikt brukonsept med ein vegstandard av høg kvalitet og ei fartsgrense på 110 km/t.

Det vil gje ei reisetid over Bjørnafjorden på 3 minutt (frå Rekstern til Røtinga)! Overfarten frå Halhjem – Sandvikvåg, som i dag tek i dag 40 minutt med ferje, vil ta om lag 11 minutt med bru.  

Utarbeidar heilt ny bruteknologi

Bjørnafjorden er krevjande å krysse då den er fem kilometer brei og når ei djupna på opp mot 600 meter enkelte plassar. Arbeidet med utgreiinga av fjordkryssinga starta allereie i 2009. Då fekk Statens vegvesen i oppdrag om å utgreie om det er mogleg å krysse ein så brei fjord. Konklusjonen var ja.

Fjordkryssinga krev at ein tek i bruk heilt ny bruteknologi, samlar informasjon frå blant anna målingar av bølgje, straum og vind, gjer grunnundersøkingar på fleire hundre meters djup, og kartlegging av skipstrafikk. I tillegg må brukonsept av ekstreme hengebruer, flytebruer og røyrbruer utviklast vidare. Det opnar for unikt forskingsarbeid og etablering av sterke fagmiljø. Om lag 50 doktorgradar/post doc-prosjekt er i gang.

Fleire moglege bruløysingar

I KDP-en har Statens vegvesen tilrådd kryssing av Bjørnafjorden frå Rekstern på Tysnes til Søre Øyane i Os. Fleire brukonsept har vore vurdert, blant anna røyrbru, som har skapt internasjonal merksemd. Statens vegesen tilrår også å gå vidare med to ulike brukonsept:

Endeforankra flytebru med seglingsleid i sør

Brukonseptet er tilsvarande prinsipp som Nordhordlandsbrua (wikipedia). Brua er fast innspent i begge endar og ligg i ein boge mellom Svarvhellaholmen på Tysnes og Flua sør for Røtinga i Os. Seglingsleida er plassert i sør med ei skråstagbru på Svarvhellaholmen.

Seglingshøgda der er 45 meter. Mindre fartøy kan passere under brua i heile fjordbassenget. 

Endeforankra flytebruEndeforankra flytebru

Sideforankra flytebru med seglingsleid i sør

Sideforankra flytebru er forankra med forankringsliner frå pontongar til botn. Brua vil ligge i ei rett linje.

Seglingstilhøva vil vere dei same som for endeforankra flytebru.

Sideforankra flytebruSideforankra flytebru

Meir informasjon om brukonsept finn de i dei tekniske rapportane på Ferjefri E39 eller under «last ned» nedst på sida.

Framdrift

Arbeidet med å utreie dei siste brukonsepta er allereie i gang. Det blir også målt bølger, straum og vind på fjorden, i tillegg til at det blir gjennomført omfattande grunnundersøkingar. Statens vegvesen har særleg fokus på å sikre gode løysingar, framdrift og økonomi. Arbeidet fortsett fram til vidare avklaringar i Nasjonaltransportplan (NTP) i 2017.

 

Kontaktpersonar for fjordkryssing av Bjørnafjorden:

Mathias Egeland Eidem, prosjektleiar for delprosjekt Fjordkryssing: mathias.eidem@vegvesen.no

Kjell Håvard Belsvik, prosjektleiar for bru over Bjørnafjorden: kjell.havard.belsvik@vegvesen.no