Oppdrag frå Samferdsledepartementet om vidare planlegging, statleg plan (20.12.2013):

Planprogram:

  • Planprogram utlagt til offentleg gjennomsyn (04.05.2015)
  • Høyringsfrist 30.06.2015
  • Fastsett planprogram (KMD) (17.12.2015)

Kommunedelplan med konsekvensutgreiing:

  • Utlagt til offentleg gjennomsyn (22.11.2016)
  • Høyringsfrist (20.01.2017)
  • Tilleggshøyring av to nye brualternativ over Bjørnafjorden lagt ut til offentleg gjennomsyn (09.03.2018)
  • Høyringsfrist (30.04.2018)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er planmynde og vil fastsetje ny E39 på bakgrunn av utarbeidd plangrunnlag frå Statens vegvesen og innkomne høyringsuttalar.

Statens vegvesen vil utarbeide reguleringsplan for det alternativet som blir vedteke.