Prosjektet ligger på E45 (tidligere riksveg 93), som er en hovedforbindelse mellom Finnmark og utlandet.

Strekningen er rasfarlig, og partiet ved Kløfta er også en flaskehals for tungtrafikken vinterstid.

Hovedmålsettingen med ombygging av E45 ved Kløfta er å eliminere en rasfarlig delstrekning i et topografisk vanskelig fjellterreng (canyon) med bratte, ustabile og rasfarlige fjellsider. I tillegg skaper elveløpet langs dagens veg også begrensninger. I tillegg til rasfaren skaper stigningsforholdene langs dagens veg problemer for tungtrafikken, spesielt vinterstid.

Utbedring av dagens veg er vurdert som uaktuelt. Den vanskelige topografien i området gjør det umulig å gjennomføre rassikring mot snø og stein på en slik måte at det gir forsvarlige og sikre løsninger.

Prosjektet er beregnet å koste 970 millioner kroner (2018-kroner), og i Nasjonal transportplan 2018-2029 er det er satt av 210 millioner kroner i oppstartsbevilgning i perioden 2024-2029.