Øyertunnelen skal bygges ut med et nytt tunnelløp. Statens vegvesen har startet forberedelser til planlegging av tunnelløp nummer to og utvidelse av vegen i begge ender av tunnelen.

Byggingen av det andre løpet i Øyertunnelen er imidlertid ikke nevnt i forslaget til Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029, som ble lagt fram i april 2017. Statens vegvesen fortsetter reguleringsplanarbeidet inntil det foreligger en avklaring på hva alternativet til løp nummer to er.

Da det første løpet i Øyertunnelen ble bygd, innvilget Samferdselsdepartementet et unntak fra tunnelsikkerhetsforskriften om bygging av rømningstunnel. Forutsetningen for unntaket var at det andre løpet skulle stå ferdig når trafikken gjennom tunnelen passerte 8 000 kjøretøy i døgnet.

Trafikkveksten på E6 Øyer-Tretten, inkludert tunnelen, tilsier at planleggingen av løp nr. to må starte nå. I 2016 passerte i gjennomsnitt ca. 7 200 kjøretøy gjennom Øyertunnelen pr. døgn.

Planlegginga av tunnelløp nr. to og utvidelse av vegen utenfor tunnelen omfatter:

 • Planprogram som beskriver, formål, rammer og premisser for det videre planarbeidet.
 • Forprosjekt som skal vurdere og avklare linjeføring av vegen i dagsonen og tunnelen med tilhørende tekniske installasjoner.
 • Reguleringsplan med teknisk plan for tunnelløp nr. to samt sammenspleising med eksisterende E6 i begge ender av tunnelen.

Hva skjer?

 • DIALOG: Våren 2017 gjennomfører Statens vegvesen dialogmøter med politikere, grunneiere og innbyggere i forbindelse med utarbeidelse av planprogrammet.
 • PLANPROGRAM: Legges ut til offentlig høring sommeren 2017
 • FORPROSJEKT: Utarbeides parallelt med planprogrammet 
 • REGULERINGSPLAN: Målet er å ha ferdig godkjent reguleringsplan innen sommeren 2018
 • BYGGING: Tidspunkt for bygging av det andre tunnelløpet er avhengig av prioriteringer i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 og trafikkutviklingen i tida framover

Fakta

 • Øyertunnelen stod ferdig i desember 2012 og var en del av utbygginga av E6 Øyer–Tretten
 • Øyertunnelen ble bygd med ett løp under forutsetning av at det andre løpet skulle stå ferdig når trafikkmengden passerer 8 000 kjøretøy i døgnet.
 • I 2016 passerte i gjennomsnitt ca. 7 200 kjøretøy gjennom Øyertunnelen pr. døgn.
 • Utbygging til to løp skal gi rask og sikker rømningsmulighet og evakuering ved en eventuell brann i tunnelen.
 • Som følge av at tunnelen får to løp, må vegen utenfor bygges ut til fire felt i begge ender av tunnelen og spleises sammen med eksisterende E6.
 • Det nye tunnelløpet og vegen utenfor har en samlet lengde på 6,5 km, hvorav tunnelen utgjør 4 km inkludert tunnelportalene.
 • Utbyggingstrekningen starter på E6 ved Rustberg i Øyer, der dagens forbikjøringsfelt slutter, og skal bygges videre derfra med 2+2 felt gjennom tunnelen og fram til Moksa bru på Tretten. Endelig avklaring av planområdet skjer gjennom planprogrammet.

 Følg oss på Facebook og ta gjerne direktekontakt med oss på e-post og telefon (se under Kontakt)