Tryggere E6 - triveligere lokalsamfunn: E6 Ringebu-Otta (56 km) skal bygges ut til tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger. Tunnelene bygges med ett løp, som bygges ut til to løp når trafikken passerer 8 000 kjøretøy i døgnet. I dag passerer det ca. 6 000 kjøretøy på E6 gjennom Gudbrandsdalen.

Ny E6 blir lagt utenom tettstedene Ringebu, Hundorp, Harpefoss, Vinstra og Kvam, i ny trasé på vestsida av Lågen mellom Harpefoss og Kvam, og i tunnel under Hundorp og gjennom Teigkampen. Dagens E6 gjøres om til lokalveg der de myke trafikantene blir prioritert.

Fartsgrensa blir 90 km i t, 80 km/t i tunnelene. Redusert reisetid med ferdig utbygd E6 på hele strekningen Ringebu-Otta, er beregnet til ca. 15. minutter

E6 Ringebu-Otta skal bygges ut i to etapper. Strekningen går gjennom Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel.

Hva skjer? 

Etappe 1: E6 Frya-Sjoa - ferdigbygd

De 33 kilometerne ny E6 mellom Frya og Sjoa åpnet for trafikk 17. desember 2016. Strekningen ligger i Sør-Fron og Nord-Fron kommuner.

Utbygginga startet i juni 2013 og var ferdig i desember 2016, og var et av Norges største vegprosjekter gjennom tidene. 

Utbygginga var delt i to store hovedentrepriser:

  • Frya-Vinstra: Entreprenør AF Gruppen Norge AS. Byggeperiode juni 2013 - desember 2016.
  • Vinstra-Sjoa: Entreprenør Arbeidsfellesskapet E6 Implenia Aurstad ANS. Byggeperiode januar 2014 - desember 2016.

På det meste jobbet ca. 800 anleggsarbeidere på E6 Frya-Sjoa-utbygginga. Utbygginga kostet ca. 6,5 milliarder kroner.

Etappe 2: E6 Ringebu-Frya og Sjoa Otta

Etappe 2 består av strekningene Ringebu-Frya og Sjoa-Otta, som ligger hhv. sør og nord for etappe 1.

  • E6 Ringebu-Frya

Strekningen E6 Ringebu-Frya, som går gjennom to kommuner, er delt i to planstrekninger: Elstad-Gunstadmoen, som ligger i Ringebu, og Gunstadmoen-Frya, som ligger i Ringebu og Sør-Fron.

Reguleringsplan for E6 Gunstadmoen-Frya ble vedtatt av kommunestyrene i Sør-Fron og Ringebu i juni 2015.

Reguleringsplan med to alternativer i Ringebu
På strekningen E6 Elstad-Gunstadmoen i Ringebu kommune, er Statens vegvesen i ferd med å planlegge to E6-alternativer. Et alternativ som går langsmed Lågen (alt. 1.1 «Lågenalternativet»), og et alternativ som går lenger øst (alt. 1.3 «Indre linje»).

Samferdselsdepartementet har i brev datert 13. oktober 2016 åpnet opp for å gå videre med regulering av alt. 1.1 til tross for at det er varslet innsigelse til dette alternativet. I møte med Ringebu kommune 18. oktober 2016 ble Statens vegvesen og Ringebu kommune enige om å regulere alt. 1.1 parallelt med alternativ 1.3.

Planprogram for E6 Elstad-Tollmoen, som beskriver planlegging av alternativ 1.1 i tillegg til alternativ 1.3, ble fastsatt av kommunestyret i desember 2016. Planprogram for alternativ 1.3 ble fastsatt av Ringebu kommune i mai 2013, med et oppdatert forprosjekt som ble vedtatt i februar 2014.

Se Planer og dokumenter

Reguleringsplan for de to E6-alternativene skal etter planen legges ut til offentlig høring i slutten av 2017.

Nytt vannverk i Ringebu før ny E6 kan bygges
Ringebu kommunale vannverk ligger nært inntil den planlagte veglinja for ny E6 og må derfor flyttes. Nytt vannverk må være i full drift før bygginga av ny E6 forbi Ringebu kan starte. Det nye vannverket er foreslått å ligge på Risøya nord for Ringebu sentrum.

Planlegging, bygging og testing av nytt vannverk vil ta ca. tre år. Etter planen skal innbyggerne i Ringebu få vann fra det nye vannverket høsten 2019.

Etablering av nytt vannverk skjer i et samarbeid mellom Statens vegvesen og Ringebu kommune. Vegvesenet utarbeider plangrunnlaget for det nye vannverket mens Ringebu kommune skal gjennomføre planprosessen, bygging, testing og tilkobling til det eksisterende nettet.

States vegvesen dekker utgiftene i forbindelse med nytt vannverk.

Forbindelsesveg mellom ny E6 og Ringebu sentrum
I tråd med forslag fra Statens vegvesen, fattet kommunestyret i november 2015 vedtak om at forbindelsesvegen mellom ny E6 og Ringebu sentrum skal gå langs fylkesvegen med kryssing av jernbanen i samme område som i dag, og at det skal etableres et kryss med lokalvegen (gamle E6) like sør for Cirkel K-stasjonen. Kommunestyret ønsker i tillegg en ny forbindelse fra det nye Åmillomkrysset på E6 med atkomst til Tollmoen og ny bru over Våla.

Dette vil inngå i reguleringsplanen for ny E6.

  • E6 Sjoa-Otta

Strekningen Sjoa-Otta, den nordlige parsellen av etappe 2, ligger i Sel kommune. Reguleringsplanene på denne strekningen er godkjent.

  • Byggestart på etappe 2

I forslaget til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029 ligger strekningen Sjoa-Otta inne med byggestart seint i 2023 mens oppstart på Ringebu-Frya ikke er prioritert før mot slutten av NTP-perioden.

  • Finansiering av etappe 2

Stortingsproposisjon 51 (2012-2013) omhandler utbygging og finansiering av etappe 1, Frya-Sjoa. I proposisjonen har Stortinget lagt til grunn at etappe 2 skal finansieres med statlige midler.

Det betyr at når etappe 2 står ferdig, skal bomavgiften på etappe 1 fordeles på begge etappene. Totaltaksten blir altså den samme selv om strekningen blir lengre.

Les mer: Her er bomtakstene på E6 Frya-Sjoa