Her skal vi bygge i alt 22,3 kilometer ny veg, fordelt på 7,1 kilometer på strekningen Kapskarmo–Brattåsen og 15,2 kilometer på strekningen Brattåsen–Lien. I tillegg skal vi gjøre en rekke tiltak på lokalvegnettet i Trofors.

Den nye europavegen vil bli ca. 2,5 kilometer kortere enn den som ligger der i dag. Når delprosjektet er ferdigstilt, skal drift av vegen inngå i driftskontrakten for E6 Helgeland sør.

Trofors tettsted

E6 flyttes ut av Trofors, og legges på vestsiden av elva. Bruene over elva bygges ved Svebakken i sør og Valryggen i nord. Nytt kryss til riksveg 73 mot Hattfjelldal og Sverige etableres der E6 krysser elva i sør.

Vi bygger nytt kryss til Trofors sentrum, som kommer inn ved jernbanestasjonen. Inne i sentrumsområdet, på begge sider av elva, skal veg- og gatenettet rustes opp. Blant annet skal vi bygge en bru for gående og syklende over Troforsen, og sammenhengende gang- og sykkelveg derfra til Esso-stasjonen.

Den gamle europavegen vil etter ferdigstillelse bli en del av lokalvegnettet. Når gjennomgangstrafikken tas ut av Trofors, bedres forholdene for lokaltrafikk av alle typer; bilister så vel som syklende og gående.

Reguleringsplanen

Grane kommune vedtok reguleringsplanen for Brattåsen–Lien i juni 2013. Denne skal nå justeres noe, for å flytte søndre tunnelpåhugg for en planlagt tunnel ved Bergåsen lenger sør. Revisjon av detaljregulering for Brattåsen–Lien er nå på offentlig ettersyn, høringsfrist 26. mai 2017. Utover dette blir det ingen endringer for prosjektet.

Reguleringsplanen for strekningen Kapskarmo–Brattåsen ble vedtatt 18. desember 2008.         

Utfordrende grunnforhold

Grunnforholdene på parsellen Brattåsen-Lien er stedvis utfordrende. Det er avdekket kvikkleire i Nedre Svenningdal. Derfor er områdestabilisering en del av planen. Samlokalisering med jernbanen medfører krevende konstruksjoner over og under jernbanen, samt utfordringer knyttet til flyttlei for reindrifta og gjerding mot dyrepåkjørsler.

Om delprosjektet

Kontraktsområdene Helgeland nord og Helgeland sør bygges som kjent etter såkalte vegutviklingskontrakter. Parsellene Kapskarmo-Brattåsen og Brattåsen-Lien skal derimot bygges etter mer tradisjonelle kontraktsformer. Derfor er parsellene samlet i ett delprosjekt, kalt Kapskarmo-Brattåsen-Lien.