I første del av planarbeidet skal vi utarbeide planprogrammet med konsekvensutredning (KU) og silingsrapport. I arbeidet med planprogram vil vi også vurdere, konsekvensutrede og anbefale en korridor for ny E6. Planprogrammet med anbefaling av korridor er planlagt lagt fram for politisk behandling høsten 2021. Før politisk behandling blir planprogrammet sendt på høring til både myndigheter og andre berørte.