Dagens E6 fra Narvik til Bjerkvik er svingete og har dårlig standard. På strekningen er det flere steder med rasfare og nedsatt fartsgrense. I tillegg er strekningen fra Ornes til Rombaksbrua sterkt ulykkesbelastet. I stedet for utbedring av dagens veg har Narvik kommune vedtatt ny trasé med bru fra Karistranda over til Øyjord og ny veg derfra til Stormyra.

18 kilometer kortere
Dette alternativet vil gjøre E6 18 km kortere til/fra Narvik mot nord.

Klarsignal 25. mai 2012
Narvik kommune vedtok reguleringsplanen 29. mai 2008. Planen klargjør arealbehov, konsekvenser for lokalmiljøet og danner grunnlag for kostnadsberegning og detaljprosjektering.

Planvedtak og kostnadsberegning med finansieringsanalyser var beslutningsgrunnlag for bevilgende myndigheter, og 25. mai 2012 ga Regjeringen i statsråd klarsignal om at Statens vegvesen kan sette i gang med å bygge Hålogalandsbrua.  

Norges nest lengste hengebru
Ny bru over Rombaksfjorden vil bli Norges nest lengste med totallengde 1.553 meter og midtspenn på 1.145 meter.

Trældaltunnelen
På parsellen Trældal - Leirvik, som etter at ny E6 er ferdig, blir  E10 (i dag E6/E10), skal det bygges en 1,1 km lang rassikringstunnel. Strekningen mellom Ornes og krysset til E10 ved Trældal blir fylkesveg. Delstrekningene med nedsatt fartsgrense til 70 km/t og 60 km/t blir ikke lenger del av E6.

Strekningen Trældal - Leirvik har flere ganger hatt steinnedfall som har hatt stort ulykkespotensiale. Tiltaket har vært prioritert langt fram av lokalpolitikerne.