Yttervik–Skamdalen

Vi skal i gang med å lage en ny reguleringsplan for E6 Yttervik–Skamdalen i Rana kommune. Vedtatt reguleringsplan for E6 Urlandå–Skamdalen strekker seg over både Hemnes og Rana kommune. Dette vil bli en forenklet reguleringsplan som tar sikte på å oppheve den delen av reguleringsplanen for E6 Urlandå–Skamdalen som ligger i Rana kommune.

Vi har gitt planen nytt navn «E6 Yttervik–Skamdalen». Veganlegget er ferdig bygget, men Statens vegvesen ønsker å gjøre endringer i forhold til vedtatt reguleringsplan for E6 Urlandå–Skamdalen. Den vedtatte planen har en løsning for kryss til Skamdalen som ikke er byggbar og må omreguleres.

Det skal ikke gjennomføres nye tiltak på E6. Reguleringsplanen vil endre på disse forholdene ut ifra dagens reguleringsplan:

  1. Justere plangrenser til å stemme med dagens eiendomsgrenser (kartforretning er gjennomført). Det er behov for sikringsgjerder utenfor regulert område og behov for litt justering av sideterreng.
  2. Omgjøre tursti til kommunal veg
  3. Fjerne kanalisert kryss til Skamdalen
  4. Regulere gangveg fra busslomme ved Skamdalen

Varsel om planstart var ute på høring, frist for innspill var 22. juni 2020.

Planavgrensning vises med blå strek i kartet. En større utgave av kartet

Kart Planavgrensning E6 Yttervik–Skamdalen

Bilde og video

fra den nye E6 fra Urlandå–Skamdalen:

Skamdalen bru er det kanskje viktigste tiltaket på strekningen. Den tar trafikken bort fra det som var et svært dårlig og svingete parti med E6.Skamdalen bru er det kanskje viktigste tiltaket på strekningen. Den tar trafikken bort fra det som var et svært dårlig og svingete parti med E6.