Dagens 16 tunneler på E6 gjennom Sørfold oppfyller ikke de nye sikkerhetskravene. I tillegg er tunnelene smale, og det er mange stigninger på strekningen.

Statens vegvesen har planlagt ny E6 mellom  Megården, nord for Fauske, og Mørsvikbotn. I tråd med regjeringens valg av konsept tok planleggingen utgangspunkt i bru over Leirfjorden og helt nye tunneler.

Den nye vegen legges nokså parallelt med eksisterende E6 fram til Sommarset, og videre med bru over Leirfjorden og ny vegtrasé gjennom Bonådalen.

Videopresentasjonen viser hovedvalgene for ny vegtrasé. Det er imidlertid gjort noen endringer underveis i planleggingen, basert på lokale innspill og nærmere undersøkelser av grunnforholdene.

I Nasjonal transportplan for 2018–2029 legges det til grunn at det skal bevilges 500 millioner kroner til prosjektet E6 Sørfoldtunnelene i perioden 2018-2023, og at resterende midler bevilges i perioden 2024-2029. Den totale kostnaden for prosjektet er beregnet til 8500 millioner kroner.

I forslag til handlingsprogram har Statens vegvesen satt av 103 millioner kroner til minimumstiltak i 2021, i påvente av at det skal bygges helt nye tunneler.