Prosjektet skal gi ny og bedre adkomst til havne- og industriområdet i Breivika, og utvide vegen mellom rundkjøringa nedenfor Universitetssykehuset i Tromsø og Gimle. På denne strekningen skal Statens vegvesen bygge en cirka 500 meter ny firefelts veg. To av disse feltene, et i hver retning, vil være reservert for bussen. Slik kommer busspassasjerene raskere fram.

Egne kollektivfelt får bussen raskere fram.Egne kollektivfelt får bussen raskere fram.

Langs den nye vegen blir det også sykkelveg med fortau, slik at fotgjengere og syklister får hvert sitt felt. Støyskjermer langs hele strekningen skjermer de myke trafikantene fra biltrafikken langs vegen, og gir et bedre bomiljø i området. Langs den nye vegen blir det også nye veglys for både bilister, gående og syklende.

I ei femarmet rundkjøring ved krysset til Gimle-vegen blir det ny adkomst til havne- og industriområdet i Breivika. En annen arm av denne rundkjøringa gjør det mulig å forlenge hovedvegen videre nordover nedenfor dagens veg. Denne forlengelsen vil eventuelt komme i et senere prosjekt. I den nye rundkjøringa på Gimle blir det også to nye busstopp.