På stedet finnes det i dag to bruer. Den eldste brua er en hengebru. Den ble tatt i bruk i 1956 og skal nå erstattes av en ny bru. Den andre som ble åpnet i 1994 skal fortsatt betjene vestgående trafikk.

Generelt om prosjektet  

Dagens to bruer

Varoddbrua er egentlig to vegbruer på E18 over utløpet av Topdalsfjorden i Kristiansand. Den eldste brua er ei hengebru med hovedspenn på 337 m. Brua ble åpnet i 1956 og nærmer seg slutten av sin leve- og brukstid. Det er store kostnader knyttet til drift og vedlikehold og kjørekomforten over brufugene er en utfordring for trafikantene.

Parallelt med hengebrua ble det i 1994 bygget en kassebro i betong. Dette var en av verdens største fritt frembygg-broer med et hovedspenn på 260 m. Totallengden er 663 m og denne skal fortsatt betjene vestgående trafikk.

Bruene har i dag en årsdøgntrafikk på ca. 43 500, andelen tunge kjøretøyer er 9 %.

Ny bru

Utløsende for dette prosjektet er behovet for å erstatte hengebrua fra 1956. Brua er allerede i dag kostbar å vedlikeholde.

Ny Varoddbru skal erstatte dagens hengebru. I framtidig situasjon skal begge bruene ha 2 kjørefelt for den vanlige trafikken og et kjørefelt reservert for kollektivtrafikk, totalt 6 felt. Det vil si at dagens gang- og sykkelveg på eksisterende bru gjøres om til kollektivfelt. Ny gang- og sykkelveg etableres på den nye brua som skal bygges.

Prosjektet har følgende framdrift:

  • Oppstart detaljprosjektering, januar 2015
  • Tilbudsfrist entreprise: 16. desember 2016
  • Oppstart byggearbeider på ny fritt frembygg bru: mars 2017
  • Oppstart riving av gml. hengebru: juni 2020
  • Ferdigstillelse: 2020