Ligger eiendommen langs en kommunal veg må du sjekke dette med kommunen.

I juli 2015 ble det gjort noen forenklinger i byggereglene for tiltak på bebygde eiendommer. Disse endringene gjelder ikke for avkjørsler og byggegrenser til offentlig veg. Hvis eiendommen ligger langs en riks- eller fylkesveg, så er det, som før, nødvendig med tillatelse eller uttalelse fra Statens vegvesen for:

  • Bygging av ny avkjørsel
  • Utvidet eller endret bruk av avkjørsel
  • Bygningers avstand fra offentlig veg
  • Anlegg av ledninger med videre over, under eller langs vegen

Er dette tilfelle må du søke Statens vegvesen om ny avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrensene. Trenger du hjelp til utfylling av søknaden kan denne veilederen være til hjelp.

Direktoratet for byggkvalitet (DBIK) har laget en veileder som kan være nyttig hvis du har planer om å bygge på en bebygd eiendom som ligger langs veg.

Sette opp bygning i nærheten av veg? Merk deg avstanden til vegen

Skal du sette opp en bygning langs veg, i uregulert område, er dette kort oppsummert reglene du må ta hensyn til (avstandene er målt fra midten av vegen):

  • 15 meter fra gang- og sykkelveg
  • 15 meter fra kommunal veg
  • 50 meter fra fylkesveg (som hovedregel, men avstanden kan og være mindre)
  • 50 meter til riksveg (kan også være mindre, men også være opp til 100 meter)
  • Du kan lese mer om byggegrense mot offentlig vei i kapittel 5 i veglova.

Finnes det reguleringsplan for området, kan det være tegnet inn en nærmere byggegrense mot veg i planen. Finnes reguleringsplan, men uten byggegrense mot veg? Da kan du finne avstanden du må ha til veg i tabellen under. Du må først finne ut hvilket årstall reguleringsplanen din er fra, og deretter velge raden for det tidsrommet reguleringsplanen er fra.

I tabellen under ser du generelle byggegrenser i henhold til Veglova i ulike tidsepoker.
Alle mål er i meter.

Tidsrom (når loven var i kraft)Avstand til kommunal vegAvstand til fylkesvegAvstand til riksvegAvstand måles fra 
1/7-1913 -  11/8-19313,53,53,5Vegkant/Fra ytterkant av fortau
12/8-1931 - 27/7-19385,05,05,0Vegkant/Fra ytterkant av fortau
28/7-1938 - 31/12-19637,57,57,5Vegkant/Fra ytterkant av fortau
1/1-1964 - 31/6-199612,512,530Vegens midtlinje
1/7-1996 - 31/12-2009151550, kan sette lavereVegens midtlinje
1/1-2010 - nå15 5050, kan økes til 100Vegens midtlinje

Bygge garasje?

Er eiendommen bebygd har den i de aller fleste tilfeller allerede en godkjent avkjørsel.

Bygger du garasje utenfor byggegrenser og frisiktsoner langs vegen (fylkes-eller riksveg), og bruker den samme avkjørselen som er der fra før, er det ikke nødvendig med søknad til Vegvesenet. Men husk at du ikke må plassere garasjebygget slik at biler og andre kjøretøy må rygge ut på vegen eller blir stående og sperre for trafikk på veg, fortau eller gang- og sykkelveg før de kan kjøre inn i garasjen.

Hvis du eventuelt ønsker å plassere garasjen nærmere veg enn det byggegrensa tilsier, må du søke om dispensasjon fra byggegrense. Og ønsker du å flytte på den eksisterende avkjørselen, må du søke om endret avkjørsel.

 

Husk at du må ha godkjent avkjørsel for å bygge garasjeHusk at du må ha godkjent avkjørsel for å bygge garasje

Kontakt oss

Trenger du å snakke med noen i Statens vegvesen om dette kan du ta kontakt med din lokale vegavdeling.