E18 Bjørvikaprosjektet er en del av Fjordbyen Oslo, der målsettingen er å åpne opp området mellom by og fjord til glede for Oslos befolkning. Tidligere havneområder og industritomter skal frigjøres og benyttes til fremtidsrettet byutvikling med bolig, rekreasjon og næring.

En forutsetning for all byutvikling er infrastruktur. Hensikten med det nye vegnettet er først og fremst å legge til rette for byutvikling, samt å etablere et bedre og mer miljøvennlig transportsystem i området.

Statens vegvesen har hatt ansvaret for å bygge det nye hovedvegnettet i Bjørvika, bestående av Dronning Eufemias gate, Kong Håkon 5s gate og Langkaigata.

Prosjektet strekker seg fra Vippetangen i sørvest til Sydhavna i sørøst, og består av de fire delområdene Bjørvika, Bispevika, Middelalderparken og Lohavn.

E18 Bjørvikaprosjektet hadde byggestart høsten 2005. Første etappe gikk ut på å binde sammen Festningstunnelen i vest og Ekeberg-tunnelen i øst, med en 1 100 meter lang senketunnel. Etter at tunnelen åpnet for trafikk høsten 2010, og Nordenga bru åpnet i august 2011, kunne arbeidene med de nye bygatene begynne.

Sommeren 2014 åpnet Kong Håkon 5s gate for trafikk, og høsten samme år åpnet Dronning Eufemias gate og Langkaigata. Den offisielle åpningen av Dronning Eufemias gate fant sted i juni 2015.

Bjørvikaprosjektet bygger til sammen, inkludert tunneler, kryss og bruer, 8 000 meter ny veg, 1 200 meter kollektivfelt og 4 500 meter gang- og sykkelveg.

Det nye hovedvegnettet sto ferdig sommeren 2015.