Hovedmålsetninga i prosjektet er å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten på strekningen.

Prioriterte delstrekninger

I 2015 ble det gjennomført et forprosjekt på hele strekningen fv. 715 Hofstad-Årgård for å kartlegge de mest problematiske delstrekningene.

Disse delprosjektene er valgt for utbygging:

1) Fortau 160 meter gjennom Osen sentrum.

Det skal bygges et 160 meter langt fortau på nordøstlig side av fv. 715 i Osen sentrum. Fortauet skal gå fra Kjerkveien og til Coop, hvor det skal bygges et opphøyd gangfelt som vil krysse fv. 715. Fortauet skal ha en bredde på 2,75 meter (asfaltert dekke) og det skal i tilknytning til fortauet settes opp en ca. 90 meter lang mur. 

2) Nordmelansfossen, ca. 680 meter ny/utbedret veg.

Parsellen ligger i Steinsdalen ca. 3 kilometer øst for Osen sentrum. Dagens veg er smal og har svært dårlig kurvatur og sikt. Vegen slynger seg tett mellom en høy fjellskjæring og Steinsdalselva. I vinterperioden er det tidvis problemer med at sprut fra fossen fryser, og at stein og løsmasser fra skjæringa raser ned på vegen.

Ny veg skal rettes ut og legges med dobbeltsidig skjæring nord for dagens veg. Da unngås skarpe svinger og problematikk med nedfall. Problemet med ising vil også kunne reduseres. Skjæringa mot Steinsdalselva legges ned for å skape sikt og utsikt mot Normelandsfossen. 

3) Fuglmoen, ca. 875 meter ny/utbedret veg.

Parsellen ligger ca. 4 km øst for Osen sentrum. Eksisterende veg tilfredsstiller ikke kravet til kurvatur, og er preget av setninger i vegoverbygningen. I tillegg er det avkjørsler som ikke tilfredsstiller krav til sikt mot hovedveg.

Ny veg rettes noe ut og vertikalkurvatur forbedres. Det anlegges permanent deponi for overskuddsmasser vest for eksisterende veg, og i retning ned mot Steinsdalselva. 

4) Krommen – Nylandet, ca. 1160 meter ny/utbedret veg.

Parsellen ligger i Steinsdalen langs fv. 715, ca. 7,5 km øst for Osen sentrum. Dagens veg har en dårlig horisontal- og vertikalkurvatur samt uoversiktelige avkjørsler. For deler av strekningen har det, i flomperioder, også vært problemer med at vegbanen har blitt liggende under vann.

Kurvaturen skal rettes noe ut og sikt skal forbedres. I starten av strekningen skal vegen heves noe og legges lengre inn i terrenget. Mot slutten av parsellen bygges ny veg på dyrka mark. Eksisterende veg, som ikke skal fungere som adkomstveg, skal derfor fjernes og tilbakeføres som dyrka mark.

5) Urdskaret – Liastranda, ca. 1000 meter ny/utbedret veg.

Parsellen ligger i Steinsdalen langs fv. 715, ca. 10km øst for Osen sentrum. Dagens veg er preget av dårlig bæreevne og har en skarp og uoversiktlig sving. Det ligger flere tilstøtende avkjørsler som ikke tilfredsstiller krav om sikt.

Vegen over myra bygges opp med tilfredsstillende bæreevne. Vegens horisontal- og vertikalkurvatur bygges i henhold til dimensjonerende krav og avkjørsler reetableres med tilfredsstillende sikt. 

6) Hestmoen, ca. 1145 meter ny/utbedret veg.

Parsellen ligger ca. 11km øst for Osen sentrum. Kurvatur er dårlig og det ligger flere tilstøtende avkjørsler med svært dårlig sikt. Det er også registrert kvikkleire. 

Horisontalkurvaturen i starten på parsellen rettes noe ut og avkjørsler bygges slik at sikt ivaretas. Geotekniske rapporter beskriver tiltak for å ivareta sikkerheten i områder med sensitiv grunn og kvikkleire.

7) Skarvåfossen – Almlifossen, ca. 1950 meter ny veg.

Parsellen ligger ca. 15km øst for Osen sentrum. Her går dagens veg langs elva med høye skjæringer tett inntil vegbanen. I tillegg har strekningen krappe og uoversiktlige svinger som gjør at kravet til stoppsikt ikke blir tilfredsstilt.

Ny veg skal forseres nord for Skarvåsen, og bygges i jomfruelig terreng. Her vil ny veg ha en stigning på ca 8% på vestlig side av Skarvåsen, og ca 6% på østlig side. Det skal langs linja etableres flere lunneplasser for tømmer. Ved Moan vest i parsellen, skal det deponeres masser fra veganleggene.  

Framdrift

Statens vegvesen har inngått kontrakt med Røstad Entreprenør om prosjektet. Byggestart blir i februar 2018.

Dagens standard

Store deler av strekningen har en standard som gjør at framkommelighet og sikkerhet ikke er tilfredsstillende. Det er varierende vegbredde, uheldige stigninger og enkelte partier med høye fjellskjæringer. Mange steder har dagens veg svak bæreevne, som fører til setninger og dårlig asfalt. Sideterrenget er ikke i henhold til dagens krav på deler av strekningen.