Tiltaket finansieres gjennom statlige tilskudd til skredsikring på fylkesveger. Oppland fylkeskommune ønsker at tiltaket bygges i 2019.

Hvor er planen tilgjengelig?

Komplett planmateriale (plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse og tekniske tegninger) kan lastes ned fra denne siden.

Planen er i tillegg tilgjengelig på kommunens hjemmeside under høringer. Papirutgaver av planen ligger ute på rådhuset i Ringebu og i resepsjonen hos Statens vegvesen i Industrigata 1, Lillehammer.

Vi ber om merknader til planen

Vi ber om merknader til planen innen høringsfristen 7. september 2018. Send merknadene skriftlig til

Oversendelsen merkes med reguleringsplan fv. 27 Rondevegen, Venabygd sak 18/24328.

Kort om planen

Dagens veg mellom Venabygd og Pyntasetervegen er smal og har dårlig kurvatur, og det har over tid kommet setningsskader og sprekker i vegdekket som skyldes dårlig stabilitet i grunnen. Formålet med planen er derfor å utbedre strekningen for å hindre ytterligere setningsskader, gi økt trafikksikkerhet og bedret kurvatur og siktforhold.

Aktuelt regelverk

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

Ta gjerne kontakt med oss

Dersom dere har spørsmål kan dere kontakte Eirik Trøften Aas på telefon 61 27 12 64 eller e-post eirik.aas@vegvesen.no