Troms fylkeskommune ønsker at det skal utredes en fergefri forbindelse over Ullsfjord til Lyngen. Ullsfjordforbindelsen skal erstatte fergeforbindelsen Breivikeidet –Svensby og forkorte reisetiden mellom Tromsø og Nord-Troms/Finnmark. Målsetting for prosjektet er utarbeidelse av regional plan med anbefaling om vegtrase for ny fergefri fylkesveg 91 Ullsfjordforbindelsen.

Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 31. januar 2019. Planen ble behandlet av Troms fylkesting 12. mars 2019. Fylkestinget vedtok forslag til regional plan, og ba om at det ble lagt til rette for oppstart av reguleringsplanarbeidet i løpet av 2019.