Riksveg 19 i Moss er gitt prioritet i Nasjonal Transportplan (2018-2029), som ble behandlet i Stortinget i juni 2017. Prosjektet omfatter planlegging av ny riksveg 19 mellom E6 og Moss ferjekai. 

Målet med den nye riksvegen er å bedre fremkommeligheten for riksvegtrafikken i Moss mellom ferjeleiet og E6. Næringstrafikken og kollektivtrafikken skal få bedre fremkommelighet og forutsigbar reisetid, og trafikken i og gjennom byen skal ikke lenger være til hinder for utviklingen av et godt bymiljø. Det er også et mål å legge til rette for alternative transportformer enn privatbil, samt å at nivåene for støy og lokal forurensning skal holdes innenfor nasjonale mål. 

Våren 2019 utfører Statens vegvesen et forprosjekt for å evaluere ulike alternativer for nytt ferjeleie. Alternativene er å bygge ut ferjeleiet der det ligger, bygge nytt ferjeleie rett syd for det eksisterende eller å finne ny lokalisering for ferjeleiet et sted i mosseregionen. Ferjeleiets beliggenhet vil være avgjørende for, og må sees i sammenheng med, valg av korridor for nye riksveg 19. 

En silingsrapport som beskriver reelle alternativer for rv. 19-korridoren skal utarbeides sommeren og høsten 2019, og høsten 2019 starter Statens vegvesen opp arbeidet med planprogrammet for riksvegen. 

Planprogrammet skal beskrive prosjektets arbeid videre og danne grunnlaget for en kommunedelplan og påfølgende reguleringsplan. Dersom forholdene ligger til rette for det, kan prosjektet velge å gå rett på arbeidet med reguleringsplan, uten en kommunedelplan. 

Riksveg 19 er en viktig del av samarbeidsprosjektet Miljøløftet Moss Det er et samarbeid som skal bidra til god samordning av areal- og transportutvikling, med nullvekst i den lokale personbiltrafikken som overordnet mål. Avtalen er inngått mellom Moss kommune, Rygge kommune, Østfold fylkeskommune, Bane NOR, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen.