Riksveg 19 i Moss er gitt prioritet i Nasjonal Transportplan (2018-2029), som ble behandlet i Stortinget i juni 2017. Prosjektet omfatter planlegging av ny riksveg 19 mellom E6 og Moss ferjekai. 

Målet med den nye riksvegen er å bedre fremkommeligheten for riksvegtrafikken i Moss mellom ferjeleiet og E6. Næringstrafikken og kollektivtrafikken skal få bedre fremkommelighet og forutsigbar reisetid, og trafikken i og gjennom byen skal ikke lenger være til hinder for utviklingen av et godt bymiljø. Det er også et mål å legge til rette for alternative transportformer enn privatbil, samt å at nivåene for støy og lokal forurensning skal holdes innenfor nasjonale mål. 

Planprogram klart i juni 2020

Sommeren og høsten 2019 utarbeider Statens vegvesen en silingsrapport som beskriver alternativene for rv. 19 i både nordlig og sørlig korridor. Alternativene setter vi også sammen med mulige lokaliseringer av ferjeleiet. Silingsrapporten danner grunnlaget for planprogrammet for riksvegen. I tråd med gjeldende fremdriftsplan skal Statens vegvesen oversende forslag til planprogram med sine anbefalinger til Moss kommune i månedsskifte januar/februar 2020.   

Planprogrammet skal beskrive prosjektets arbeid videre og danne grunnlaget for en kommunedelplan og påfølgende reguleringsplan. Dersom forholdene ligger til rette for det, kan prosjektet velge å gå rett på arbeidet med reguleringsplan, uten en kommunedelplan. Planprogrammet skal ut på høring der alle har mulighet til å gi innspill, og det er kommunen som planmyndighet som endelig fastsetter planprogrammet etter høringen. Plan- og bygningsloven legger premissene for videre planlegging, med konsekvensutredninger, ytterligere høringer og muligheter for innbyggermedvirkning. 

Miljøløftet Moss

Riksveg 19 er en viktig del av samarbeidsprosjektet Miljøløftet Moss Det er et samarbeid som skal bidra til god samordning av areal- og transportutvikling, med nullvekst i den lokale personbiltrafikken som overordnet mål. Avtalen er inngått mellom Moss kommune, Rygge kommune, Østfold fylkeskommune, Bane NOR, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen.