Riksveg 19 i Moss er gitt prioritet i Nasjonal Transportplan (2018-2029), som ble behandlet i Stortinget i juni 2017. Prosjektet omfatter omlegging av riksveg 19 fra E6 til Moss ferjekai. Det er et mål å legge store deler av vegen i tunnel. 

Høsten 2018 starter Statens vegvesen arbeidet med et planprogram som skal være grunnlag for en kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning. Målet er å avklare hvor ny riksveg 19 kan ligge, og deretter utarbeide en reguleringsplan for å detaljere det valgte alternativet.

Prosjektet er blant de faste temaene i Samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i mosseregionen. Det er et samarbeid som skal bidra til god samordning av areal og transportutvikling, med nullvekst i den lokale personbiltrafikken som overordnet mål. Avtalen er inngått mellom Moss kommune, Rygge kommune, Østfold fylkeskommune, Bane NOR, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen.