Riksveg 19 i Moss er gitt prioritet i Nasjonal Transportplan (2018-2029), som ble behandlet i Stortinget i juni 2017. Prosjektet omfatter planlegging av ny riksveg 19 mellom E6 og Moss ferjekai. 

Målet med den nye riksvegen er å bedre fremkommeligheten for riksvegtrafikken i Moss mellom ferjeleiet og E6. Næringstrafikken og kollektivtrafikken skal få bedre fremkommelighet og forutsigbar reisetid, og trafikken i og gjennom byen skal ikke lenger være til hinder for utviklingen av et godt bymiljø. Det er også et mål å legge til rette for alternative transportformer enn privatbil, samt å at nivåene for støy og lokal forurensning skal holdes innenfor nasjonale mål. 

Planprogram

Planprogrammet skal beskrive prosjektets arbeid videre og danne grunnlaget for en kommunedelplan med konsekvensutredning.

Sommeren og høsten 2019 utarbeidet Statens vegvesen en silingsrapport som beskriver alternativene for rv. 19 i både nordlig og sørlig korridor. Alternativene satte vi også sammen med mulige lokaliseringer av ferjeleiet. Silingsrapporten danner grunnlaget for planprogrammet for riksvegen. I tråd med gjeldende fremdriftsplan har Statens vegvesen oppsummert planarbeidet i et notat til Samferdselsdepartementet. Departementet skal behandle notatet og komme med sin innstilling før Vegvesenet sender planprogrammet til førstegangs politisk behandling i Moss kommune. Når kommunestyret i Moss har godkjent forslag til planprogram, legger kommunen planprogrammet ut til høring. I høringsperioden vil Statens vegvesen arrangere folkemøter, der innbyggere og andre interessenter kan komme med innspill til det videre planarbeidet. Innspillene kan også sendes på e-post eller brev. Plan- og bygningsloven legger premissene for videre planlegging, med konsekvensutredninger, ytterligere høringer og muligheter for innbyggermedvirkning. Kommunen er planmyndighet og vedtar det endelige planprogrammet.

Miljøløftet Moss

Riksveg 19 er en viktig del av samarbeidsprosjektet Miljøløftet Moss. Dette er et samarbeid som skal bidra til god samordning av areal- og transportutvikling, med nullvekst i den lokale personbiltrafikken som overordnet mål. Avtalen er inngått mellom Moss kommune, Viken fylkeskommune, Bane NOR, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen.