Statens vegvesen har utarbeidet en plan for bedre framkommeligheten for kollektivtrafikken på riksveg 22 ved Årum bru. Dette omfatter også gode løsninger for gående og syklende, og legger til rette for kollektivholdeplasser i området.

Detaljreguleringsplanen ble vedtatt av bystyret i Fredrikstad den 17.oktober 2019, og Statens vegvesen kan dermed planlegge byggestart i 2020.

I tillegg til ny bru over E6 inneholder planforslaget en gang- og sykkelvei langs riksvei 22 mellom Kilevoldveien og Vardeveien, og to fotgjengerunderganger. 

Det skal samtidig sikres tilstrekkelig kapasitet i kryss og på ramper for å unngå kø tilbake til E6 - mellom Årumkrysset og Sandesundbrua.

Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma.