Brua går over E6 og er en viktig vegforbindelse mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Ved å doble kapasiteten på riksveg 22 ved Årum, reduseres risikoen for farlige situasjoner på E6. 

I tillegg til selve brua skal rundkjøringa i vest bygges ut, og en del av vegen på østsida skal bygges ut til fire felt for å øke kapasiteten.

På østsida av E6 skal det bygges et nytt «park and ride»-anlegg med økt parkeringskapasitet. På vestsida knyttes gang- og sykkelvegen direkte sammen med det eksisterende sykkelvegnettet mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

Park & Anlegg AS har fått oppdraget med å bygge ny parallell bru. Den nye brua bygges på sørsiden av eksisterende bru og skal være ferdig sommeren 2022. 

Prosjektet er en del Bypakke Nedre Glomma

 

Foto: Geir A. Carlssen, Fredrikstad BladFoto: Geir A. Carlssen, Fredrikstad Blad