Statens vegvesen har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for å bedre framkommeligheten for kollektivtrafikken på riksveg 22 ved Årum bru. Planen inkluderer gode løsninger for gående og syklende, og legger til rette for kollektivholdeplasser i området. 

I tillegg til ny bru over E6 inneholder planforslaget en gang- og sykkelvei langs riksvei 22 mellom Kilevoldveien og Vardeveien, og to fotgjengerunderganger. 

Det skal samtidig planlegges for tilstrekkelig kapasitet i kryss og på ramper for å unngå kø tilbake til E6.

Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma.