Brua går over E6 og er en viktig vegforbindelse mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Den nye parallellen bygges 15-20 meter sør for eksisterende bru.

Ved å doble kapasiteten på riksveg 22 ved Årum, reduseres risikoen for farlige situasjoner når køen forplanter seg til E6. Samtidig får gående og syklende en tryggere veg og bussene får bedre framkommelighet.

I tillegg til selve brua skal rundkjøringa i vest bygges ut, og en del av vegen på østsida skal bygges ut til fire felt for å øke kapasiteten. På østsida av E6 skal det bygges et nytt «park and ride»-anlegg med økt parkeringskapasitet. På vestsida knyttes gang- og sykkelvegen direkte sammen med det eksisterende sykkelvegnettet mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

Den nye parallellen skal være ferdig sommeren 2022.